SLUŽBENI GLASNIK BROJ 5, (30.04.2018) (30.04.2018.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu..............................................................3

2.Odluka o izdvajanju naselja Babac iz naselja Turanj........................................................................3-4

3. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi.............................................................4-5

4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi......................................................................................................................................................5

5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova u Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru...............................................................................................................6

6. Odluka o regulaciji prometa tijekom turističke sezone.....................................................................6-8

7. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Sveti Filipi Jakov za 2017. godinu....................9-31

    a) Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za 2017. godinu...32-34

8. Odluka o raspodijeli rezultata  za 2017. godinu.................................................................................35

9. Zaključak o usvajanju Izvješća o Izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu................................................................................................................36

10. Zaključak o usvajanju Izvješća o Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu......................................................................................................................................36-37

11. Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Sveti Filip i Jakov.......................................................................................................................................37-38

12. Odluka o načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama te divljim životinjama  pronađenim izvan prirodnog staništa.......................................38-43

13. Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „CVIT“....................................................................43

14. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Sveti Filip i Jakov..43-45

15.  Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2017. godini....................................................................................................................................45-46

a) Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Sv. Filip i Jakov u 2017. godini........46-55

16. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i plan rada izviđačko-preventivnih ophodnji......................55-57

17. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurni izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova................................................................................................................................................57-59

18. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Sveti Filip i Jakov u 2018. godini.......................................................................59-63

19. Zaključak o usvajanju Operativnog plana evakuacije i zbrinjavanja turista za sezonu 2018...........64

a) Operativni Plan evakuacije i zbrinjavanja turista za sezonu 2018................................................64-72

20. Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov za period od 2018. do 2022. godine.............................................................73

a) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sv. Filip i Jakov za period od 2018. do 2022. godine.......................................................................................................73-79

21. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov te djelatnika Dječjeg vrtića „CVIT“............................................80-82

22. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Filip i Jakov...............................................................................................................................................82-83

***

 

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. 1. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu..........................................................................................................................................84

2. 2. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu..........................................................................................................................................85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLUŽBENI GLASNIK 05-18.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov