SLUŽBENI GLASNIK BROJ 7, (03.08.2018.) (03.08.2018.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.Odluka o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine

2.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom u Općini Sveti Filip i Jakov

3.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Filip i Jakov

4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov

5. 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov

            a) Izmjene Programa javnih potreba u socijalnog skrbi

            b) Izmjene Programa javnih potreba društvene brige o djeci predškolske dobi za 2018. godinu

            c) Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture

            d) Izmjene Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

            d) Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 2018. - 2020.

6.  Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješćao izvršenju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

            a) Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Sveti Filipi Jakov za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine:

            1.) Opći dio

            2.) Posebni dio           

7. Odluka o dugoročnom zaduženju Općine Sveti Filip i Jakov

8. Odluka o dodjeli općinskih priznanja Općine Sveti Filip i Jakov

9. Odluka o  sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2018./2019.

10. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Filip i Jakov u periodu 2018.-2021. godine

11. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja površine proizvodne zone naselja Raštane Gornje (I) (UPU1)

12. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja Sikovo(UPU 1)

13. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja površine sportsko rekreacijske namjene naselja Raštane Gornje (UPU 2)

14. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja naselja Raštane Donje (UPU 4)

15. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja površine sportsko rekreacijske namjene naselja Sveti Petar (UPU 9)

16. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja površine proizvodne zone Sveti Filip i Jakov (I) (UPU 9)

17. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja površine ugostiteljsko turističke namjenenaselja Turanj (T1, T2)(UPU 9)

18.Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja površine sportsko rekreacijske namjene naselja Sveti Filip i Jakov (UPU 10)

19. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja površine sportsko rekreacijske namjene naselja Sveti Petar (UPU 10)

20. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja površine proizvodne zone naselja Turanj(UPU 10)

21. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja površine ugostiteljsko turističke namjene naselja Sveti Petar (T1, T3) (UPU 12)

22. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja površine poslovne zone Sveti Filip i Jakov (UPU 14)

23. Odluka o davanju suglasnosti za rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretnini označenoj kao čest. broj 54/.ZGR k.o. Turanj

24. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja dječjeg vrtića Cvitić u Turnju“ i prijavu na natječaj

25. Odluka o davanju suglasnosti za rješavanje imovinskopravnih odnosa sa Republikom Hrvatskom na području Zone zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov

26. Odluka o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za prodaju nekretnina u k.o. Sveti Filip i Jakov

27. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi

28. Odluka o kratkoročnom zaduženju kod poslovne banke

29. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpad

 

SLUŽBENI GLASNIK 07-18.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov