STIPENDIJE REDOVNIM STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU GODINU 2014/2015. (01.10.2014.)

N A T J E Č A J Za dodjelu stipendija redovnim studentima s prebivalištem na području Općine Sv. Filip i Jakov za školsku godinu 2014/2015.

Na temelju članka 6. Odluke o uvjetima za stipendiranje studenata („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ br. 6/11) i čl. 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima za stipendiranje redovnih studenata („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ br. 4/13), Općinski načelnik Općine Sv. Filip i Jakov raspisuje 

N A T J E Č A J
Za dodjelu stipendija redovnim studentima
s prebivalištem na području Općine Sv. Filip i Jakov za školsku godinu 2014/2015.

l. Predmet ovog natječaja je dodjela stipendija redovnim studentima najmanje druge godine na jednom od sveučilišta u Republici Hrvatskoj, koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Općine Sv. Filip i Jakov.

ll. Visina stipendije za studente iznosi 500,00 kn mjesečno.
lll. Rok za podnošenje molbi na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja.

lV. Uz molbu se prilaže:
- Preslika domovnice i osobne iskaznice;
- Uvjerenje o prebivalištu na području Općine Sv. Filip i Jakov;
- Uvjerenje o redovitom upisu za akademsku godinu 2014/2015, na jednom od sveučilišta u Republici Hrvatskoj;
- Potvrda o prosjeku ocjena za prethodnu godinu obrazovanja za studente 2. i viših godina studija;
- Izjava kandidata da nije primatelj stipendije po nekoj drugoj osnovi.

V. Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV, Jedinstveni upravni odjel – stipendije, Obala Kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov.

Vl. Kriterij za stjecanjem prava na stipendiju je opći uspjeh u prethodnoj akademskoj godini koji ne smije biti manji od 3,00.

Vll. Nema pravo na podnošenje prijave kandidat koji već ostvaruje pravo na stipendiju po nekoj drugoj osnovi.

Vlll. Prijave dostavljene nakon roka i bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati.
Nakon završetka natječaja priloženi dokumenti neće se vračati kandidatima.

Klasa: 604-01/14-01/01
Ur.broj: 2198/19-01-14-1
Sv. Filip i Jakov, 01. listopada 2013 godine 

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov