STIPENDIJE REDOVNIM STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. (28.09.2015.)

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU GODINU 2015/2016.

Na temelju članka 6. Odluke o uvjtima za stipendiranje studenata („Službeni glansik Općine Sv. Filip i Jakov“ br. 6/011), i članka 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima za stipendiranje studenata( „Službeni glasnik Općine Sv.Filip i Jakov“ br.4/13),Općinski načelnik Općine Sv.Filip i Jakov raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija redovnim studentima
s prebivalištem na području Općine Sv. Filip i Jakov za školsku godinu 2015/2016.

I. Predmet ovog natječaja je dodjela stipendija redovnim studentima najmanje druge godinena jednom od sveučilišta u Republici Hrvatskoj, koji su državljani Republike Hrvatskei imaju prebivalište na području Općine Sv. Filip i Jakov.

II. Visina stipendije za studente iznosi 500,00 kn mjesečno.

III. Rok za podnošenje molbi na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja.

IV. Uz molbu se prilaže:
1. Dokaz o hrvatskom državljanstvu( preslik domovnice ili osobne iskaznica);
2. Uvjerenje o prebivalištu na području Općine Sv. Filip i Jakov;
3.Uvjerenje o redovitom upisu za akademsku godinu 2015/2016., na jednom od sveučilišta u Republici Hrvatskoj
4. Potvrdu o prosjeku ocjena za prethodnu godinu obrazovanja za studente 2. i viših godina studiranja.
5. Izjava kandidata da nije primatelj stipendije po nekoj drugoj osnovi.

V. Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: OPĆINA SV. FILIP I JAKOV, Jedinstveni upravni odjel- stipendije, 
Obala Kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov.

VI. Kriterij za stjecanjem prava na stipendiju je opći uspjeh u prethodnoj akademskoj godini koji ne smije biti manji od 3,00.

VII. Nema pravo na podnošenje prijave kandidat koji več ostvaruje pravo na stipensiju po nekoj drugoj osnovi.

VIII. Prijave dostavljne nakon roka i bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati.

IX. Nakon završetka natječaja priloženi dokumenti neće se vračati kandidatima.

Klasa: 604-01/15-01/01
Ur.broj: 2198/19-01-15-1
Sv. Filip i Jakov, 28. 09. 2015. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov