STOŽER CIVILNE ZAŠTITE (24.03.2016.)

ODLUKA O OSNIVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Temeljem članka 24., stavka 1. i 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine „ broj 82/15) i članka 46. stavka 3. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09, 01/13, 02/14 – pročišćeni tekst) načelnik Općine Sveti Filip i Jakov 24. ožujka 2016. godine donosi

ODLUKU
O OSNIVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Članak 1.
Ovom odlukom se osniva stožer civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov sa imenovanim članovima stožera, od kojih se dio imenuje po dužnosti, i to: predstavnici službi koji se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću, djelatnici temeljnih operativnih snaga civilne zaštite, predstavnik područnog ureda Državne uprave - Zadar, policijske postaje te predstavnik zdravstvenih ustanova.

Članak 2.
Stožer civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov imenuje se u sljedećem sastavu:

1. Dr. Milivoj Vuletić - načelnik stožera (zdravstvo),
2. Renata Batur - zamjenica načelnika (djelatnik TZ-a Općine),
3. Joško Majica - član (vatrogasna postrojba DVD),
4. Zvonimir Batur - član (MUP),
5. Darinka Zorić - član (službenik Općine - pročelnica),
6. Ante Šarić - član (voditelj komunalnog pogona Općine) i
7. Miroslav Andrić - član (predstavnik PUZS-Zadar).

Članak 3.
Radom stožera civilne zaštite rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima načelnik općine (izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave).

Članak 4.
Članovi stožera civilne zaštite dužni su završiti osposobljavanje koje provodi državna uprava prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite koji donosi čelnik državne uprave, u roku od godinu dana od imenovanja stožera civilne zaštite.
Članak 5.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Članak 6.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na području Općine Sv. Filip i Jakov, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 7.
Općina Sveti Filip i Jakov obavlja administrativne i tehničke poslove za stožer civilne zaštite, te im osigurava uvjete za rad.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje sa radom i postojanjem stožer zaštite i spašavanja Općine Sveti Filip i Jakov.
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 810-05/16-01/03
URBROJ: 2198/19-01-16-01
Sveti Filip i Jakov, 24. ožujka 2016. godine

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Načelnik 
Zoran Pelicarić


PLAN POZIVANJA Stožera civilne zaštite.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov