STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - IZMJENA 2014. (02.07.2014.)

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.), članka 4. Pravilnika o mobilizaciji i i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08.), članka 35. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09., 01/13. i 02/14. – proč. tekst) a na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja Općine Sveti Filip i Jakov KLASA: 810-01/14-01/02, URBROJ: 2198/19-02-14-1 od 28. svibnja 2014. godine, Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na svojoj 8. sjednici održanoj dana 02. srpnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju
Stožera zaštite i spašavanja


Članak 1.
Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 05/13. i 02/13.) mijenja se i glasi:

„l. Imenuje se Stožer zaštite i spašavanja u sastavu:
1. Marin Katuša - načelnik Stožera
2. Joško Majica - zamjenik načelnika Stožera
3. dr. Ante Grbin - za člana
4. dr. Milivoj Vuletić - za člana
5. Igor Pedisić - za člana
6. Dario Batur - za člana
7. Zvonimir Batur - za člana

ll. Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanje kojima rukovodi Općinski načelnik.“

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 810-01/14-01/06
URBROJ: 2198/19-02-14-1
Sveti Filip i Jakov, 02. srpnja 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Eškinja, bacc.med.lab.ing.

 

Općina Sveti Filip i Jakov