STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - IZMJENA 2015. (08.06.2015.)

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 4. Pravilnika o mobilizaciji i i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj: 40/08, 44/08), članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 02/09, 01/13, 02/14, 06/14 – proč. tekst) a na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja Općine Sveti Filip i Jakov, Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 08. lipnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama 
Odluke o imenovanju
Stožera zaštite i spašavanja

Članak 1.
Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 05/13, 02/13, 06/14) mijenja se i glasi:
„l. Imenuje se Stožer zaštite i spašavanja u sastavu:
1. Marin Katuša - načelnik Stožera
2. Joško Majica - zamjenik načelnika Stožera
3. dr. Ante Grbin - za člana
4. dr. Milivoj Vuletić - za člana
5. Bruno Mandić - za člana
6. Dario Batur - za člana
7. Zvonimir Batur - za člana

ll. Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanje kojima rukovodi Općinski načelnik.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 810-01/14-01/06
URBROJ: 2198/19-02-15-2
Sveti Filip i Jakov, 08. lipnja 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Predsjednik 
Općinskog vijeća
Igor Pedisić

 

Općina Sveti Filip i Jakov