STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - ZA 2016. GODINU (30.03.2016.)

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2016. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 112-06/16-05/01
URBROJ: 2198/19-03-02/03-16-1
Sveti Filip i Jakov, 30. ožujak 2016. godine

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu KLASA: 100-02/16-01/01, URBROJ: 2198/19-01-16-1 od 17. veljače 2016.godine i Suglasnosti HZZ-a na navedeni Plan prijema, Klasa: 100-01/16-01/19, Urbroj: 2198-20-04/1-16-2, Općina Sveti Filip i Jakov objavljuje


JAVNI POZIV
za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu


U cilju korištenja mjere „Rad, staž i prijevoz – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u Biogradu na Moru, Općina Sveti Filip i Jakov iskazuje interes i potrebu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov. Cilj stručnog osposobljavanja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita u skladu sa čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.).
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu, a provodi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov za sljedeća radna mjesta:

1. Administrativni tajnik
Uvjeti:
- završena srednja stručna sprema ekonomskog, upravnog ili drugog odgovarajućeg smjera,
- poznavanje rada na računalu.
Broj izvršitelja: 2

2. Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu
Uvjeti:
- magistar ili stručni specijalist pravne struke,
- poznavanje rada na računalu.
Broj izvršitelja: 1

3. Viši stručni suradnik za razvoj i društvene djelatnosti
Uvjeti:
- magistar ili stručni specijalist ekonomske struke,
- poznavanje rada na računalu.
Broj izvršitelja: 1

4. Viši stručni suradnik za graditeljstvo i prostorno uređenje
Uvjeti:
- magistar ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke,
- poznavanje rada na računalu.
Broj izvršitelja: 1

5. Referent za komunalne djelatnosti
Uvjeti:
- završena srednja stručna sprema ekonomskog, upravnog ili drugog odgovarajućeg smjera,
- poznavanje rada na računalu.
Broj izvršitelja: 2

6. Referent za financije i računovodstvo
Uvjeti:
- završena srednja stručna sprema ekonomskog smjera,
- poznavanje rada na računalu.
Broj izvršitelja: 2

7. Viši referent za društvene djelatnosti
Uvjeti:
- sveučilišni prvostupnik/ca ili stručni prvostupnik/ca ekonomske ili upravne struke,
- poznavanje rada na računalu.
Broj izvršitelja: 1

Kandidati/kinje koji se mogu prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih:
- bez radnog iskustva u zvanju,
- s radnim iskustvom u zvanju do najviše 12 mjeseci,
- da ispunjavaju uvjete tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju,
- da se kandidat nalazi na evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana.

b) Da za njih ne postoje zapreke za prijam u službu utvrđene odredbom članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.).

U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, OIB, broj telefona te e-mail adresu).

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:

1. Životopis
2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
3. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe)
4. Dokaz da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
5. Vlastoručno potpisanu izjavu da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.)
6. Izvornik ili presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
7. Dokaz da se kandidat/kinja nalazi na evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana (potvrdu ili preslika evidencijskog kartona sa HZZ-a)

Popis prijavljenih kandidata Općina Sveti Filip i Jakov dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta. Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ili od njega ovlaštena osoba provesti će postupak selekcije kandidata obzirom na ostvarene rezultate tijekom školovanja/studiranja i ukoliko ocijeni potrebnim održati strukturirani intervju. Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto strukturiranog intervjua bit će objavljeni na Internet stranicama Općine Sveti Filip i Jakov najmanje 5 dana prije održavanja strukturiranog intervjua. 

Odluku o izboru kandidata donosi načelnik Općine Sveti Filip i Jakov vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti, prosjeku ocjena te rezultatima selekcije. Izabrani polaznici nisu službenici Općine Sveti Filip i Jakov, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju naknadu, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. 

Za osobe koje budu izabrane od strane Općinskog načelnika, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnijeti će se zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će se po dobivenom odobrenju od strane Zavoda sa tim osobama sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama koja se odnose na stručno osposobljavanje. 

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će poslani samo izabranim kandidatima. 

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. 

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju dužnost polaganja državnog stručnog ispita. Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosi Općina Sveti Filip i Jakov. 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranicama Općine Sveti Filip i Jakov i oglasnoj ploči Općine Sveti Filip i Jakov. Prijave se dostavljaju na adresu 

Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov s naznakom „Javni poziv – stručno osposobljavanje za radno mjesto________________“.

Na Javni poziv svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

O rezultatima Javnog poziva kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINA SV. FILIP I JAKOV


 

Općina Sveti Filip i Jakov