TRASA I. FAZE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA - SVETI PETAR NA MORU (12.02.2014.)

TRASA I. FAZE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA U NASELJU SVETI PETAR NA MORU IZ GLAVNOG PROJEKTA

Trasa I. faze kanalizacijskog sustava u naselju Sveti Petar na Moru iz Glavnog projekta izrađenog od strane Hidrokonzalt projektiranje d.o.o. zajedno s ishođenom Potvrdom glavnog projekta. 

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU
DOKUMENATA PROSTORNOG
-UREĐENJA I GRADNJE
Ispostava Biograd na Moru
KLASA: 361-03/12-05/17
URBROJ: 2198/1-11-214-12-8
Biograd na Moru, 31. svibnja 2012.

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Ispostava Biograd na Moru Zadarske županije, na temelju članka 212. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 7612007., 38/2009., 55/2011.,
9012011. i 50/2012.), u povodu zahtjeva investitora Trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Biograd na Moru, Ulica kralja Petra Svačića bb, u postupku izdavanja potvrde glavnog projekta, izdaje

POTVRDU GLAVNOG PROJEKTA

1. Potvrđuje se glavni projekt investitoru Trgovačkom društvu Komunalac d.o.o., Biograd na Moru, Ulica kralja Petra Svačića bb, za izgradnju kanalizacijskog sustava Biogradske rivijere - Detaljna situacija kanala T.e. "Sveti Petar 1" ,T.C. "Sveti Petar 2" i T.C. "Kulina uvala" na dijelovima nekretnina katastarskih oznaka:
kat. čest. broj 2739 u površini kanala 19530 m2, kat. čest. broj 271 u površini kanala 481 m2, kat. čest. broj 2771 u površini kanala 4404 m2, kat. čest. broj 506/3 u površini kanala 4 m2, kat. čest. broj 495/1 u površini kanala 106 m2, kat. čest. broj 494/5 u površini kanala 501 m2, kat. čest. broj 508 lipovršini kanala 83 m2, kat. čest. broj 509 u površinikanala 107 m2, kat. čest. broj 510 u površini kanala 95 m2, kat. čest. broj 511 u površinikanala 2 m2 i more u površini kanala 777 m2 sve nove izmjere k.o. Turanj koje odgovaraju dijelovima čest. zem. 1367 u površini kanala 19530 m2, čest. zem. 125211 u površini kanala 500 m2, čest. zem. 1246/1 u površini kanala 1289 m2, čest. zem. 132113 u površini kanala 2176 m2, čest. zem. 77612 u površini kanala 106 m2, čest. zem. 782/14 u površini kanala 279 m2, čest. zem. 782/103 u površini kanala 222 m2, čest. zem. 782Y5 u površini kanala 83 m2, čest. zem. 782117u površini kanala 94 m2, čest. zem. 7821100 u površini kanala 13 m2, čest. zem. 782118 u površini kanala 77 m2, čest. zem. 782/6 u površini kanala 18 m2, čest. zem. 782/99 u površini kanala 2 m2 i more u površini kanala 1701 m2 sve stare izmjere k. o. Turanj.

Glavni projekt, zajednička oznaka projekta ZOP T.D. 217/2010 od studenoga 2011. godine, izrađenog po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Polić Jerku, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja: G 359, Trgovačko društvo Hidrokonzalt d.o.o., Zagreb, Podružnica
Split, Split, Ulica kralja Zvonimira 60, izrađen je u skladu s Načelnom dozvolom; klasa: UPII-361-03/02-01l141, urbroj: 2198-08 02-3 od 09. rujna 2002. godine i Lokacijskom dozvolom, klasa: UP/I-350-05/02-01l93, urbroj: 219811-08-02-28 od 01. kolovoza 2002. godine, izdane od Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslov, Ispostava Biograd na Moru, te odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, propisa donesenih na temelju toga Zakona i drugih propisa.

2. Ova potvrda izdaje se nakon što je uvidom u dokumentaciju i očevidom održanim dana 30. svibnja 2012. godine u nazočnosti stručnog pomagača Jadranke Bajlo, ing. građ., utvrđeno daje:

2.1. Investitor je zahtjevu za izdavanje potvrde glavnog projekta podnesenom dana 29. svibnja 2012. godine priložio:
- Pravomoćnu Lokacijsku dozvolu od Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslov, Ispostava Biograd na Moru, klasa: UP/I-350-05/02-01l93, urbroj: 2198/1-08-02-28 od 01. kolovoza 2002. godine (dana 27. kolovoza 2002. godine postala je pravomoćna),
- Načelnu dozvolu, klasa: UP/I-361-03/02-01l141, urbroj: 2198-08-02-3 od 09. rujna 2002. godine (dana 02. listopada 2002. godine postala je pravomoćna),
- Glavni projekt iz točke 1. (tri primjerka), koji sadrži izjave glavnog projektanta o usklađenosti glavnog projekta sa posebnim propisima - izjava o usklađenosti sa Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/2010.),
- Geodetski elaborat za nepotpuno izvlaštenje za linijske građevine, broj 1993/09 od ožujka 2009. godine izrađen od Trgovačkog društva Geobiro d.o.o., Biograd na Moru, Petra Zoranića 13, u skladu sa lokacijskom dozvolom, klasa: UP/I-350-05/02-01193,urbroj: 2198-08-02-28 od 01. kolovoza 2002. godine i
- Potvrdu od Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Ispostava Biograd na Moru Zadarske županije, klasa: 350-05112-01114,urbroj: 219811-11-2/4-12-2 od 25. svibnja 2012. godine za linijsku građevinu.

2.2. Odredbom članka 224. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, propisano je da se dokazom da investitor ima pravo graditi za nerazvrstane ceste, plinovode, odvodnju i niskonaponske električne vodove smatra se i odluka Vlade o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske ili poziv na odredbu zakona kojim je određen interes Republike Hrvatske za građenje građevine za koju je zatražena potvrda glavnog projekta. Pod posebnim zakonom smatra se Zakona o vodama.

2.3. Odredbom članka 22. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 153/2009., 6312011. i 130/2011.), propisano je da je građenje i održavanje vodnih građevina u interesu Republike Hrvatske.

2.4. Na dijelovima nekretnina navedenih u točki 1. ove potvrde glavnog projekta, nije započeta izgradnja.

2.5. Investitor je dostavio Potvrdu o oslobađanju komunalnog doprinosa od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov, klasa: UP/I-363-03112-01l535, urbroj: 2198119-12-1od 05. veljače 2008. godine i Potvrdu o uplati vodnog doprinosa od Hrvatskih voda - Zagreb, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Zrmanja - Zadarsko primorje", Zadar, Ulica Rikarda Katalinića Jeretova 5, klasa: UPII-325-08/12-01l21045, urbroj: 374-3401-2-12-3 u iznosu od 7.425,30 kn- 1. rata, za izgradnju kanalizacijskog sustava Biogradske rivijere - Detaljna situacija kanala T.C. "Sveti Petar 1", T.C. "Sveti Petar 2" i T,C. Kulina uvala", na dijelovima nekretnina navedenih u točki 1. ove potvrde glavnog projekta.

3. Ova potvrda izdaje se investitoru radi građenja građevine iz točke 1. ove potvrde.

4. Ova potvrda prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od dvije godine od dana izdavanja potvrde glavnog projekta. (članak 227. stavak 1.) Važenje potvrde glavnog projekta može se produžiti na zahtjev investitora za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdana potvrda glavnog projekta. (članak 227. stavak 2.)

5. Investitor je dužan osigurati stručni nadzor građenja građevine. (članak 178. stavak 3.)

6. Investitor je dužan ovom Upravnom odjelu, građevinskoj inspekciji i inspekciji rada, najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja ili nastavka izvođenja građevinskih radova nakon prekida dužeg od tri mjeseca, pisano prijaviti početak građenja, odnosno nastavak radova. (članak 249. stavak 1.) U prijavi početka građenja investitor je dužan navesti izvođača i oznaku elaborata iskolčenja. (članak 249. stavak 5.)

7. Investitor je dužan najkasnije do dana početka radova imati izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja građevine.

8. Građevina iz točke 1. ove potvrde može se početi koristiti, odnosno staviti u pogon nakon što se za istu izda uporabna dozvola.

Potvrda glavnog građevinskog projekta

2 i 3 Situacije i uzduzni Sv.Petar-1f. list1

2 i 3 Situacije i uzduzni Sv.Petar-1f. list2

2 i 3 Situacije i uzduzni Sv.Petar-1f. list3

2 i 3 Situacije i uzduzni Sv.Petar-1f. list4 i 5

2 i 3 Situacije i uzduzni Sv.Petar-1f. list 6 i 7

 

Općina Sveti Filip i Jakov