Upravitelj Vlastitog pogona (1 izvršitelj - m/ž), na određeno vrijeme od jedne (1) godine (20.12.2017.)

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/17-01/09
URBROJ: 2198/19-03-17-1
Sveti Filip i Jakov, 20. prosinca 2017. godine  

Na temelju članka 29., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11. – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje  

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme        

u Općinu Sveti Filip i Jakov - Vlastiti pogon, na radno mjesto Upravitelj Vlastitog pogona (1 izvršitelj - m/ž), na određeno vrijeme od jedne (1) godine zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao.  

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:
•          magistar ili stručni specijalist građevinske, arhitektonske, pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke
•          najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
•          položen državni stručni ispit,
•          poznavanje rada na računalu.  

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima magistra struke ili stručnog specijalista građevinske, arhitektonske, pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke.  

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.  

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
-           dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
-           dokaz o stručnoj spremi: preslik diplome,
-           uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),
-           dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslik radne knjižice, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument),
-           potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje tri godine,
-           dokaz o položenom državnom stručnom ispitu,
-           životopis,
-           vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN.  

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.  

S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.  

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.  

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Općine Sveti Filip i Jakov www.opcina-svfilipjakov.hr. Na web stranici Općine Sveti Filip i Jakov i i na oglasnoj ploči Općine Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.  

Prijave s prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, osobno ili poštom na adresu Općina Sveti Filip i Jakov, s naznakom „Za oglas – Upravitelj Vlastitog pogona“, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov.   Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.  

Pročelnik

Darinka Zorić, dipl.iur.    
   
DOSTAVITI:
1.      Hrvatski zavod za zapošljavanje (za objavu)
2.      Pismohrana - ovdje

 

Općina Sveti Filip i Jakov