UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA – Administrativni tajnik (19.07.2016.)

Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 04. srpnja 2016. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/16-01/1
URBROJ: 2198/19-03-16-10
Sveti Filip i Jakov, 19.7. 2016. godine

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov je raspisala Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Administrativni tajnik.

Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 04. srpnja 2016. godine.

Od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje počeo je teći osmodnevni rok za podnošenje prijava za oglas. Posljednji dan za podnošenje prijava za oglas, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Općine bio je 12. srpnja 2016. godine.

Sukladno odredbama Oglasa i Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u nastavku se daje slijedeće:

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova radnog mjesta –Administrativni tajnik:

- obavlja poslove uredskog poslovanja koji obuhvaćaju: zaprimanje akata, vođenje urudžbenog zapisnika, upisnika predmeta upravnog postupka i registra, dostava akata u rad, praćenje kolanja dokumenata vođenjem pomoćnih knjiga – internih dostavnih knjiga, razvođenje akata i odlaganje u pismohranu,
- obavlja poslove čuvanja i zaštite arhivskog i registraturnog gradiva, izrađuje potrebne popise u skladu s Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima, vodi Arhivsku knjigu i Evidenciju pečata, žigova i štambilja Općine Sveti Filip i Jakov,
- obavlja poslove prijama pošte,
- obavlja prijem stranaka i zaprima zahtjeve i molbe,
- obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe općinskog načelnika i zamjenika načelnika u svezi prijenosa telefonskih i drugih poruka, te organiziranje sastanaka,
- obavlja prijepis i preslike za potrebe općinskog načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika,
- vodi brigu o nabavci uredskog materijala i opremi
- obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika.

Podaci o plaći

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10) plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 2,7 i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža.

Provjera znanja i sposobnosti

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju (najmanje 5 bodova).

Područja testiranja

1. Opći dio
2. Posebni dio

1. Opći dio

1.1. Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
1.2. Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)


2. Posebni dio

2.1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,36/09, 150/11, 144/12, 19/13),
2.2. Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11)
2.3. Uredba o uredskom poslovanju (2009.)
2.4. Zakon o žigu (NN 173/03, 54/05, 76/07, 30/09, 49/11)
2.5. Pravilnik o žigu (NN 117/2007, 66/2011, 125/2013)


Pravila testiranja

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja.

Pismena provjera znanja trajati će 60 minuta.

Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju biti će pozvani na intervju na kojem Povjerenstvo kroz razgovor utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja

Testiranje će se održati dana 25.7.2016 godine s početkom u 10:00 sati u prostoriji Općinske vijećnice Općine Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, Sv. Filip i Jakov (zgrada Općine).

Ostale upute

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve isprave naznačene u Oglasu i to u obliku navedenom u Oglasu budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u Oglasu automatski isključuju podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.
Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvjete za prijam u službu navedene u Oglasu (npr. stupanj obrazovanja, propisana struka) ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i o tome će se obavijestiti pisanim putem.

PROČELNIK
Darinka Zorić, dipl.iur.

 

Općina Sveti Filip i Jakov