Upute i obavijesti kandidatima na radno mjesto Upravitelja Vlastitog pogona (29.12.2017.)

Testiranje će se održati dana 4. siječnja 2018. godine, na adresi Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov (zgrada Općine), u 12,00 sati

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/17-01/09      

URBROJ: 2198/19-03-17-5

Sveti Filip i Jakov, 29. prosinca 2017. godineSukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov je raspisala Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Upravitelj Vlastitog pogona.  

Oglas je objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Sv.Filip i Jakov dana 20.prosinca 2017. godine. 

Od dana objave počinje teći osmodnevni rok zapodnošenje prijava za oglas. Posljednji dan za podnošenje prijava, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Općine je bio 28. prosinca 2017. godine.  

Sukladno odredbama Oglasa i Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u nastavku se daju sljedeće:

 UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova radnog mjesta
Upravitelj Vlastitog pogona:

  •      organizira i upravlja radom Vlastitog pogona,
  •      prati propise vezane uz poslovanje Vlastitog pogona,
  •      priprema nacrte općih akata, programa i izvješća u djelokrugu Vlastitog pogona,
  •      nadzire rad i rukovodi organizacijom rada Vlastitog pogona,
  •      vodi brigu o zaštiti na radu djelatnika i zaštiti imovine,
  •      te obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika i Upravitelja Vlastitog pogona.

Podaci o plaći
  Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi("Narodne novine" broj 28/10) plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinicalokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslovaradnog mjesta 3,5 i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža.  


Provjera znanja i sposobnosti
  Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će seprethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.
Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. 

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu naOglas.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog brojabodova na pisanom testiranju (najmanje 5 bodova).

Područja testiranja  

1. Opći dio

2. Posebni dio


1.   Opći dio   1.1. Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90, 135/97, 81/98 - pročišćeni tekst,113/00, 124/00 - pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01 - ispravak, 76/10 i 85/10 - pročišćeni tekst).

2.  Posebni dio   2.1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), 137/15, 2.2. Zakon o održivom gospodarenju otpadom - pročišćeni tekst zakona, („Narodne novine“ 94/13, 73/17) 2.3. Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09), 2.4. Zakon o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst zakona NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15    

Pravila testiranja  

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajućeidentifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstvakandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja.   Pismena provjera znanja trajati će 60 minuta.

Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:
 
  - 
koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

 -   koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 -   napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
 -  
razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.
 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja,a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju biti će pozvani na intervju na kojem Povjerenstvo kroz razgovor utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad nanavedenom radnom mjestu.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja  

Testiranje će se održati dana 4. siječnja 2018. godine, na adresi Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov (zgrada Općine), u 12,00 sati. 


Ostale upute  

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve isprave naznačene u oglasu i to u oblikunavedenom u istom budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u oblikukoji nije navedena u Oglasu automatski isključuju podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učinitizaključno do dana isteka natječajnog roka. Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvjete za prijam u službunavedene u Oglasu (npr. stupanj obrazovanja, propisana struka) ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i o tome će se obavijestiti pisanim putem.        


PROČELNIK Darinka Zorić, dipl.iur.
Uputa i obavijest kandidatima.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov