UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA Opis poslova radnog mjesta Namještenik – komunalni djelatnik na održavanju javnih i zelenih površina (04.08.2022.)

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov je raspisao Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Namještenik – komunalni djelatnik na održavanju javnih i zelenih površina. Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 25. srpnja 2022. godine te na web stranici Općine.


Od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijave na oglas. Posljednji dan za podnošenje prijave na oglas, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Općine je 02. kolovoza 2022 . godine.

Sukladno odredbama Oglasa i Zakona o službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,u nastavku se daju sljedeće:

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova radnog mjesta Namještenik – komunalni djelatnik na održavanju javnih i zelenih površina.

 • utovar i istovar svih kategorija neopasnog otpada,
 • pražnjenje kontejnera i javnih koševa za otpad / odnos sitnog komunalnog i neopasnog otpada do sabirnih mjesta (reciklažnog dvorišta),
 • ručno i mehaničko pranje javnih površina,
 • uklanjanje trave i korova uz javne prometnice, čišćenje i održavanje kanala i šahti za oborinske vode,
 • uređenje ulica, javnih površina (trgovi, plaže, uvale i sl.), čišćenje površina na „zelenim otocima“ i sabirnim mjestima, uređenje, čišćenje i održavanje javnih zelenih površina (okopavanje, sadnja, košenje, rezanje, zalijevanje i sl.),
 • ispomoć kod ostalih fizičkih poslova (prijenos lakšeg tereta, postavljanje prometnih znakova, stupova, košara i kanti za otpad, klupa, posuda za cvijeće, izvođenje pripremnih i završnih pomoćnih radova, te pomoćnih građevinskih radova i slično),
 • odgovora za dodijeljena sredstva za rad i opremu,
 • odgovora za skladištenje materijala, opreme i dijelova, te stanje zaliha,
 • poslovi kućnog majstora; stolarski i drugi sitni popravci,
 • vodi evidencije/izvješća o utrošenom materijalu, te je odgovoran za njegov racionalni utrošak,
 • odgovoran je za provedbu mjera zaštite na radu i sigurnosti za vrijeme obavljanja poslova,
 • po nalogu načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela obavlja i druge odgovarajuće poslove u skladu s potrebama Općine Sv. Filip i Jakov,
 • za svoj rad odgovara Pročelniku JUO.

Podaci o plaći

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža.

Provjera znanja i sposobnosti

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća intervju, za koji se kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.

Područja testiranja

Testiranje se provodi putem usmenog testa (intervjua) iz općeg znanja.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja

Testiranje će se održati dana 09. kolovoza 2022. godine s početkom u 10.00 sati, na adresi Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov (zgrada Općine).

Napominjemo da se temeljem članka 22. Zakona o službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), smatra da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na oglas.

Ostale upute

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve isprave naznačene u Oglasu i to u obliku navedenom u Oglasu budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u Oglasu automatski isključuju podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvjete za prijam u službu navedene u Oglasu (npr. stupanj obrazovanja, propisana struka) ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i o tome će se obavijestiti pisanim putem.

Predsjednik Povjerenstva za prijem u službu

Darko Mikas

Obavijest i upute kandidatima.doc

 

Općina Sveti Filip i Jakov