UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA Opis poslova radnog mjesta Namještenik – majstor električar (04.08.2022.)

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov je raspisao Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Namještenik – majstor električar Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 25. srpnja 2022. godine te na web stranici Općine.

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov je raspisao Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Namještenik – majstor električar

Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 25. srpnja 2022. godine te na web stranici Općine.

Od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijave na oglas. Posljednji dan za podnošenje prijave na oglas, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Općine je 02. kolovoza 2022 . godine.

Sukladno odredbama Oglasa i Zakona o službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,u nastavku se daju sljedeće:

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova radnog mjesta Namještenik – majstor električar.

  • vrši održavanje elektroinstalacija, elektrouređaja te otklanja manje nedostatke
  • prema potrebi vrši popravak elektroinstalacija u sjedištu Općine, odnosno Vlastitog pogona i ostalih općinskih nekretnina, prema potrebi vrši zamjenu dotrajalih dijelova strojeva, te vrši sve tekuće popravke i održavanje postrojenja i opreme
  • vrši poslove obilježavanja instalacija, postavljanja cijevi i vodova, ugradnji razvodnih ormara, priključnih elemenata, električnih uređaja i elektroopreme
  • ugrađuje električne instalacije i postavlja uređaje električne rasvjete, izvođenje električnih instalacija jake i slabe struje
  • vođenje evidencije/izvješća o utrošenom materijalu te odgovornost za njegov racionalni utrošak
  • odgovoran je za provedbu mjera zaštite na radu i sigurnosti za vrijeme obavljanja poslova
  • po nalogu načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela obavlja i druge odgovarajuće poslove u skladu s potrebama Općine Sv. Filip i Jakov
  • za svoj rad odgovara Pročelniku JUO.

Podaci o plaći

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža.

Provjera znanja i sposobnosti

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća intervju, za koji se kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.

Područja testiranja

Testiranje se provodi putem usmenog testa (intervjua) iz općeg znanja.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja

Testiranje će se održati dana 09. kolovoza 2022. godine s početkom u 10.30 sati, na adresi Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov (zgrada Općine).

Napominjemo da se temeljem članka 22. Zakona o službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), smatra da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na oglas.

Ostale upute

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve isprave naznačene u Oglasu i to u obliku navedenom u Oglasu budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u Oglasu automatski isključuju podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvjete za prijam u službu navedene u Oglasu (npr. stupanj obrazovanja, propisana struka) ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i o tome će se obavijestiti pisanim putem.

Predsjednik Povjerenstva za prijem u službu

Darko Mikas

Obavijest i upute kandidatima(1).doc

 

Općina Sveti Filip i Jakov