UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA: Opis poslova radnog mjesta "Referent za komunalno upravne poslove" (03.01.2024.)

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov je raspisao Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Referent za komunalno upravne poslove. Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 20. prosinca 2023. godine. Od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijave na oglas. Posljednji dan za podnošenje prijave na oglas, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Općine je 28. prosinca 2023. godine. Sukladno odredbama Oglasa i Zakona o službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,u nastavku se daju sljedeće:


UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova radnog mjesta Referent za komunalno upravne poslove

- Vodi zaduženje i naplatu najamnine i ostalih naknada

- Vodi upravni postupak izdavanja rješenja o komunalnoj naknadi i naknadi za uređenje voda

- Vodi i ažurira evidenciju obveznika grobne naknade

- Prima stranke

- Vrši potrebne isplate

- Vodi evidenciju upravnih pristrojbi

- Vodi blagajničku knjigu i evidenciju

- Obavlja poslove obračuna plaća zaposlenika Općine

- Čuva porezne kartone i izdaje potvrde o isplaćenim plaćama i naknadama

- Preuzima ulazne račune i upućuje ih ovlaštenim osobama

- Prati rokove dospjeća računa,

- izrađuje izvješća i zapisnike iz svog djelokruga rada, po potrebi sudjeluje u radu stalnih i povremenih

tijela u okviru svoje nadležnosti,

- obavlja i druge poslove po nalogu i pročelnika.

Podaci o plaći

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.

28/10, 10/23) plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za

0,5% za svaku godinu radnog staža.

Provjera znanja i sposobnosti

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa provest će se prethodna provjera

znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti

kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom

testiranju (najmanje 5 bodova).

Područja testiranja

1. Opći dio
2. Posebni dio
1. Opći dio
1.1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, 56/90, 135/97, 8/98 - pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 -
pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01 - ispravak, 76/10, 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14)
2. Posebni dio
2.1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 33/01, 60/01-vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17, 98/19
i 144/20).
2.2. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21)
2.3. Uredba o uredskom poslovanju ( „Narodne novine“ broj 75/21).
2.4. Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20)
2.5. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).
Pravila testiranja
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave
radi utvrđivanja identiteta. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena
pitanja iz navedenih područja testiranja
Pismena provjera znanja trajati će 60 minuta.
Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat
Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju biti će pozvani na intervju na kojem Povjerenstvo kroz razgovor
utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu.
Mjesto i vrijeme održavanja testiranja

Testiranje će se održati dana 09. siječnja 2024. godine s početkom u 12.00 sati, na adresi Obala kralja
Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov.

Ostale upute

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve isprave naznačene u Oglasu i to u obliku navedenom u Oglasu
budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u Oglasu automatski
isključuju podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je
već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.
Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvjete za prijam u službu navedene u Oglasu (npr.
stupanj obrazovanja, propisana struka) ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i o tome će se
obavijestiti pisanim putem.
Predsjednica Povjerenstava za prijem u službu
Sanja Milat, dipl.oec.

Upute i obavijesti kandidatima referent za komunalno upravne poslove.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov