UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA Opis poslova radnog mjesta : "Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu" (03.01.2024.)

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov je raspisao Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu. Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 20. prosinca 2023. godine. Od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijave na oglas. Posljednji dan za podnošenje prijave na oglas, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Općine je 28. prosinca 2023. godine. Sukladno odredbama Oglasa i Zakona o službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,u nastavku se daju sljedeće:


UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova radnog mjesta – Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu

samoupravu

- obavlja upravne, stručne i tehničke poslove vezane za rad Općinskog vijeća, općinskog

načelnika i njihovih radnih tijela

- brine se o izvršavanju zadaća koje se odnose na rad i organizaciju lokalne i mjesne

samouprave

- brine se o objavljivanju općih akata te davanju informacija sredstvima javnog

priopćavanja,

- obavlja imovinskopravne poslove, prati propise i brine se o primjeni istih

- sudjeluje u poslovima ažuriranja i osnivanja zemljišnih knjiga

- obavlja poslove koji se odnose na evidenciju općinske nepokretne imovine i rješavanje

njezinog pravnog statusa

- obavlja poslove upravljanja, raspisivanja i provođenja javnog natječaja u svezi s

raspolaganjem nekretninama

- obavlja poslove pravnog zastupanja Općine, po punomoći načelnika, pred pravosudnim i

upravnim tijelima

- izrađuje izvješća i zapisnike iz svog djelokruga rada,

- prati i nadzire primjenu zakonskih propisa, te daje prijedloge za primjenu istih u svom

radu,

- po potrebi sudjeluje u radu stalnih i povremenih tijela u okviru svoje nadležnosti,

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik.

Podaci o plaći

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(„Narodne novine“ br. 28/10 i 10/23) plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinica

lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova

radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža.

Provjera znanja i sposobnosti

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa provest će se
prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio
provjere znanja i sposobnosti kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na
Oglas.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja
bodova na pisanom testiranju (najmanje 5 bodova).

Područja testiranja
1. Opći dio
2. Posebni dio
1. Opći dio
1.1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, 56/90, 135/97, 8/98 - pročišćeni tekst, 113/00,
124/00 - pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01 - ispravak, 76/10, 85/10 -
pročišćeni tekst i 5/14)
2. Posebni dio
2.1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,
144/20).
2.2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne
novine“ broj 127/17, 138/20),
2.3. Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21),
2.4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21)
2.5. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“broj 115/1, 101/17, 114/22)
2.6. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20,
144/20 i 37/12).

Pravila testiranja

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće
identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva
kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja
Pismena provjera znanja trajati će 60 minuta.

Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju
kandidata.
Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a
njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju biti će pozvani na intervju na kojem Povjerenstvo kroz
razgovor utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom
radnom mjestu.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja

Testiranje će se održati dana 09. siječnja 2024. godine s početkom u 10:30 sati , na adresi
Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov (Općinska zgrada).
Napominjemo da se temeljem članka 22. Zakona o službenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), smatra da je
kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.

Ostale upute

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve isprave naznačene u Oglasu i to u obliku
navedenom u Oglasu budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji
nije naveden u Oglasu automatski isključuju podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko
podnositelj utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti
zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvjete za prijam u službu navedene u
Oglasu (npr. stupanj obrazovanja, propisana struka) ne upućuju se u daljnji postupak provjere
znanja i o tome će se obavijestiti pisanim putem.

Predsjednica Povjerenstva za
prijem u službu
Matea Mitrović, mag.iur

Upute i obavijesti kanidatima Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov