UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA - Viši stručni suradnik za pravne poslove i prisilnu naplatu (21.01.2020.)

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov je raspisao Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravne poslove i prisilnu naplatu. Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 10. siječnja 2020. godine. Od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijave na oglas. Posljednji dan za podnošenje prijave na oglas, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Općine je 20. siječnja 2020. godine. Sukladno odredbama Oglasa i Zakona o službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,u nastavku se daju sljedeće: UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova radnog mjesta Viši stručni suradnik za pravne poslove i prisilnu naplatu

 

-          obavlja upravne, stručne i tehničke poslove vezane za rad Jedinstvenog upravnog odjela,

-          vođenje upravnih postupaka i rješavanje u upravnim stvarima iz djelokruga naplate i ostalih upravnih stvari

-          zadužen je za rješavanje predmeta u roku, evidencije i sistematizaciju potraživanja, 

-          obavlja poslove koji se odnose na evidenciju općinske nepokretne imovine i rješavanje njezinog pravnog statusa,

-           izrađuje izvješća i zapisnike iz svog djelokruga rada,

-          prati i nadzire primjenu zakonskih propisa, te daje prijedloge za primjenu istih u svom radu,

-           po potrebi sudjeluje u radu stalnih i povremenih tijela u okviru svoje nadležnosti,

-          obavlja i druge poslove koje mu povjeri  pročelnik.

 

Podaci o plaći

 

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža.

 

Provjera znanja i sposobnosti

 

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

 

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju (najmanje 5 bodova).

 

Područja testiranja

 

1. Opći dio

2. Posebni dio

 

1. Opći dio

 

1.1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, 56/90, 135/97, 8/98 - pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 - pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01 - ispravak, 76/10, 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14)

 

2. Posebni dio

 

2.1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19).

2.2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17),

2.3. Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15),

2.4.  Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)

2.5. Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18 i 121/19)

2.6. Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“broj 115/16 i 101/17)

2.7. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18).

 

Pravila testiranja

 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja

Pismena provjera znanja trajati će 60 minuta.

 

Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

-          koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

-          koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

-          napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

-          razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju biti će pozvani na intervju na kojem Povjerenstvo kroz razgovor utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu.

 

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja

 

Testiranje će se održati dana 27. siječnja 2020. godine s početkom u 13.00 sati, na adresi Put Primorja 1, 23207 Sveti Filip i Jakov (zgrada Općinske vijećnice).

 

Ostale upute

 

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve isprave naznačene u Oglasu i to u obliku navedenom u Oglasu budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u Oglasu automatski isključuju podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

 

Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvjete za prijam u službu navedene u Oglasu (npr. stupanj obrazovanja, propisana struka) ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i o tome će se obavijestiti pisanim putem.

 

 

Predsjednik Povjerenstva za prijem u službu

 

                               Darko Mikas, dipl.oec.

Obavijest i upute kandidatima.doc

 

Općina Sveti Filip i Jakov