URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA RABATIN 2 (UPU 15) (01.02.2022.)

UPU RABATIN 2

Odlukom o donošenju VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine

Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ 2/21), te Odlukom o

izradi Plana („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 5/20; određena je

obveza izrade Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela građevinskog

područja naselja Sveti Filip i Jakov (Rabatin 2) – UPU 15.

Plan se donosi za neuređeni, neizgrađeni dio građevinskog područja naselja,

mješovite namjene unutar kojeg je uz stanovanje predviđen i smještaj građevina

društvenih djelatnosti, vrtića, doma za starije i nemoćne te vatrogasnog doma.

U cijelosti se nalazi unutar zaštićenog obalnog područja mora (ZOP) od 1000 m.

Urbanistički plan uređenja Rabatin 2 (UPU 15) izrađen je u skladu s važećom

prostornom dokumentacijom i zakonskom regulativom:

1. Prostornim planom Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“

br. 2/01, 6/04, 2/05, 17/06, 3/10, 15/14, 14/15);

2. Prostornim planom uređenja Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik

Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/02, 3/06, 7/11 – ispravak greške, 2/14, 6/14. –

ispravak greške, 3/15, 9/16. – ispravak greške, 2/17, 13/18, 10/19, 3/20 i 2/21);

3. Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja Rabatin 2 (UPU 15)

(„Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 5/20);

4. Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19);

5. Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostorni m

pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04

i 163/04, 9/11), te drugim važećim tehničkim propisima, normama i obveznim

standardima.

Urbanističkim planom uređenja Rabatin 2 (u daljnjem tekstu UPU), a poštujući uvjete

i smjernice planova višeg reda, potrebno je odrediti prostorni razvoj zone, korištenje i

namjenu prostora, utvrditi osnovnu mrežu prometne i komunalne infrastrukture, način i

uvjete gradnje građevina, te smjernice za uređenje i zaštitu prostora.

Plan je izrađen u mjerilu 1 : 1.000 na geodetsko - katastarskoj podlozi u službenom

HTRS96/TM projekcijskom koordinatnom referentom sustavu.

UPU Rabatin_2__grafika_1_namjena.pdf

UPU Rabatin_2__grafika_2A_promet.pdf

UPU Rabatin_2__grafika_2B_elektroenergetski sustavi.pdf

UPU Rabatin_2__grafika_2C_vodnogospodarski sustavi.pdf

UPU Rabatin_2__grafika_3_zastita povrsina.pdf

UPU Rabatin_2__grafika_4_nacin i uvjeti gradnje.pdf

UPU Rabatin 2__Odredbe.pdf

UPU Rabatin_2__Obrazlozenje_Web.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov