USTROJSTVO I DJELOKRUG JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA (17.02.2014.)

ODLUKA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09. i 01/13.), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na svojoj 6. sjednici održanoj dana 17. veljače 2014. godine, donijelo je

ODLUKU o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov

l. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug općinske uprave Općine Sveti Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: Općina) organizirane kao Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) i unutarnji revizor Općinske uprave Općine Sveti Filip i Jakov, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način upravljanja te druga pitanja značajna za njihov rad.

Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne, stručne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.

Jedinstveni upravni odjel neposredno izvršava i nadzire provedbu općih i pojedinačnih akata Općine, zakona i drugih propisa koji se odnose na djelokrug rada Općine, rješava u upravnim stvarima te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Provođenje unutarnje revizije obavlja unutarnji revizor. Unutarnja revizija izravno je podređena općinskom načelniku, kao čelniku korisnika proračuna, u skladu s posebnim propisima.

ll. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 3.
Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela usklađeno je s djelokrugom poslova i nadležnosti utvrđenoj zakonom, statutom Općine i drugim propisima ili općim aktima, a u funkciji učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Općine.

Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela obavljaju se u užim ustrojstvenim jedinicama koje se osnivaju kao Odsjeci.

Odsjeci se u pravilu ustrojavaju za višestruko obavljanje istih ili srodnih odnosno međusobno povezanih upravnih i stručnih poslova te općih tehničkih i pomoćnih poslova čije obavljanje zahtjeva određenu samostalnost i povezanost u radu.

Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, sukladno zakonu i drugim propisima, te ima slijedeće ustrojstvene jedinice:
1. Odsjeku za opće i pravne poslove i lokalnu samoupravu,
2. Odsjeku za financije i računovodstvo,
3. Odsjeku za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i prostorno planiranje,
4. Odsjeku za razvoj i društvene djelatnosti.

Članak 5.
Odsjek za opće i pravne poslove i lokalnu samoupravu obavlja slijedeće upravne, stručne i druge poslove:
- poslovi vezani uz poslove općinskog načelnika; poslovi vezani uz funkcioniranje političkog sustava Općine, a s tim u vezi poslovi koji se odnose na rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela; poslovi vezani za rad i organizaciju lokalne i mjesne samouprave; poslovi vezani za unutarnje ustrojstvo općinske uprave; poslovi prijemne kancelarije i otpreme pošte; zaštita i čuvanje arhivskog gradiva; analiziranje i predlaganje djelatnosti i akata u cilju podizanja kvalitete rada, modernizacije metoda rada i bolje usklađenosti djelovanja općinske uprave; upravljanje informacijama (pravo na pristup informacijama, odnosi s javnošću, komunikacija s korisnicima upravnih usluga); imovinsko-pravne poslove; poslovi javne nabave; poslovi upravljanja ljudskim potencijalom; zastupanje po punomoći i praćenje sudjelovanja Općine u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima; ostale opće poslove općinske uprave, koji nisu u djelokrugu drugih Odsjeka; suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku; ostali poslovi iz njihovog djelokruga rada.

Članak 6.
Odsjek za financije i računovodstvo obavlja slijedeće upravne, stručne i druge poslove:
- poslovi pripreme i praćenja izvršenja Proračuna Općine; poslovi vođenja knjigovodstva te vođenje platnog prometa putem računa Općine; izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna; izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja; nadzor proračunskih korisnika; izrada nacrta općih akata Općine u svezi razreza i naplate općinskih prihoda; materijalno poslovanje Općine; vođenje knjigovodstvenih evidencija općinske imovine; vođenje poslova osiguranja imovine; poslovi javne nabave; poslovi obračuna plaća radnika općinske uprave i izrada mjesečnih i godišnjih izvješća o radnicima i izvršenim isplatama; utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, prihoda s osnova korištenja javne površine i spomeničke rente; utvrđivanje obveznika i razrez poreza na potrošnju, poreza na tvrtku ili naziv i poreza na kuće za odmor; poslovi prisilne naplate ostalih poreza koji su prihod proračuna Općine; poslovi prisilne naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa, prihoda s osnova korištenja javne površine i spomeničke rente; ostali poslovi iz njihovog djelokruga rada.
Članak 7.
Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i prostorno planiranje obavlja slijedeće upravne, stručne i druge poslove:
- funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje i izgradnju komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti); vrši pripremu i provodi programe održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture; provođenje komunalnog reda; uređenje prometa na području Općine; investicijsko održavanje imovine Općine; poslove komunalnog sustava vezane uz druge propise; održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Općinu; poslovi praćenja stanja u prostoru i vođenje sustava prostornog uređenja te izradu pripadajućih akata; poslovi pripreme te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja; upravni postupak izdavanja rješenja o komunalnom doprinosu; upravni postupak izdavanja rješenja o prodaji grobnih objekata i dodjeli grobnih mjesta; poslovi izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja; poslovi pripreme i praćenja izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje općinskih razvojnih projekata (izrada idejnog rješenja, ishođenje lokacijske dozvole, građevinske dozvole i drugih odgovarajućih akata); poslovi pripreme i praćenja izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata; poslovi suradnje sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Općine i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi Općine i susjednih jedinica lokalne samouprave); ostali poslovi iz njihovog djelokruga rada.

Članak 8.
Odsjek za razvoj i društvene djelatnosti obavlja slijedeće upravne, stručne i druge poslove:
- poslovi vezani uz praćenje domaćih i međunarodnih natječaja kojima se osiguravaju sredstva za programe i aktivnosti iz djelokruga lokalne samouprave, a koji se financiraju iz programa Europske unije, ministarstava, županije ili drugih subjekata; poslovi pripreme dokumentacije za podnošenje prijava za kandidiranje kapitalnih i drugih projekata i programa od interesa Općine prema EU fondovima i drugim izvorima financiranja; poslovi sudjelovanja u projektima Općine vezanim za EU fondove i druge izvore financiranja; poslovi bratimljenja Općine; poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe; poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području kulture i sporta; poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području socijalne skrbi i zdravstva; poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području obrazovanja i znanosti; poslovi vezani uz osiguranje drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Općine; poslovi vezani uz praćenje rada udruga građana i zaštite potrošača; poslovi promicanja općih kulturnih vrednota poticanjem kulturnog stvaralaštva i zaštiti postojeće građe; poslove nadzora nad javnim ustanovama prema Općini Sveti Filip i Jakov (kao osnivaču) propisanim zakonom i drugim propisima; poslovi suradnje s Turističkom zajednicom Općine Sveti Filip i Jakov radi vođenja koordinacije nad planovima i mjerama podrške svih oblika razvoja općinskog turizma; poslovi razvoja programa poticanja poduzetništva i gospodarstva; ostali poslovi iz njihovog djelokruga rada.

Članak 9.
Imenovani unutarnji revizor se postavlja na posebno radno mjesto izdvojeno iz Jedinstvenog upravnog odjela sa ciljem da provodi reviziju Općine Sveti Filip i Jakov te daje objektivno stručno mišljenje i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja Općine, procjenjuje sustave, procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima, provodi unutarnju reviziju u skladu sa najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije usklađen sa Međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora, testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije iz nadležnosti Općine, upozorava na nepravilnosti i neusklađenost sa zakonskim i drugim propisima, obavlja posebne revizije na zahtjev općinskog načelnika ili prema potrebi, priprema planove unutarnje revizije i to: strateški plan za razdoblje od tri godine, Godišnji plan i planove pojedinačne unutarnje revizije, prati provedbu preporuka revizorskog izvješća iz prethodno obavljenih revizija, daje savjete revidiranoj jedinici u svezi s provedbom preporuke, surađuje sa Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole, što uključuje i obvezu dostave strateških i godišnjih planova te godišnjeg izvješća, procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju, prati realizaciju odluka i zaključaka iz svoje nadležnosti, odgovoran je za ažurno i točno provođenje svih faza revizije u skladu s planom revizije, izrađuje pojedinačne akte iz svoje nadležnosti, obavlja i druge poslove koje temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug.

Članak 10.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela i unutarnjeg revizora osiguravaju se u Proračunu Općine.

lll. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA

Članak 11.
Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik koji se imenuje i razrješuje na način propisan zakonom.

Za slučaj duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, općinski načelnik može iz redova službenika općinske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na to radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.

Načelnik može u svako doba opozvati vršitelja dužnosti pročelnika.

U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela određen propisima o službeničkim i radnim odnosima.

Unutarnji revizor odgovoran je općinskom načelniku kao čelniku proračunskog korisnika za istinitost i vjerodostojnost podnesenih izvještaja odnosno za zakonit, pravilan i pravodoban rad.

Članak 12.
Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela kao i opće akte kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela donosi općinski načelnik na prijedlog pročelnika.

Članak 13.
Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća može donositi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Na postupak donošenja akata iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Protiv akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom tijelu ako je tako propisano odgovarajućim propisima.

Članak 14.
Upravne, stručne i druge poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a namještenici prateće i pomoćne poslove.

Članak 15.
Za raspored na radna mjesta službenici moraju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane Zakonom o lokalnim službenicima i namještenicima i posebne uvjete koji se propisuju Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Ovisno o vrsti poslova koji se obavljaju na radnim mjestima, službenici i namještenici moraju imati odgovarajuću stručnu spremu i struku, te radni staž sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 16.
Za obavljanje vježbeničke prakse u Jedinstveni upravni odjel primaju se u službu osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog staža ili s radnim stažem kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

Vježbenici se primaju u službu putem natječaja na određeno vrijeme za obavljanje vježbeničke prakse, a služba im se može produžiti na neodređeno vrijeme ako postoji slobodno radno mjesto na koje se može rasporediti nakon položenog državnog stručnog ispita.

lV. ODGOVORNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 

Članak 17.
Jedinstveni upravni odjel je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Pročelnik je za svoj rad odgovoran Općinskom načelniku. Pročelnik je osobno odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad tijela kojim rukovodi, kao i za izvršenje zadataka i poslova iz njegove nadležnosti.

V. ODNOSI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I GRAĐANA

Članak 18.
Jedinstveni upravni odjel dužan je davati građanima i pravnim osobama podatke, obavijesti i upute i pružati im stručnu pomoć u poslovima radi kojih im se obraćaju.

Podatke o radu i izvješća o pitanjima iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela daje pročelnik ili službenik kojeg on ovlasti.

Članak 19.
Jedinstveni upravni odjel dužan je omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje prigovora i pritužbi na njihov rad, kao i na nepravilan odnos službenika kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Jedinstveni upravni odjel dužan je u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje prigovora i pritužbi (kutija za pritužbe, knjiga pritužbi), kao i omogućiti usmeno izjavljivanje prigovora odnosno pritužbe.

Na podnijete prigovore i pritužbe, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora.

Članak 20.
Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni upravni odjel mora biti istaknuta natpisna ploča koja sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Zadarska županija, Općina Sveti Filip i Jakov, Jedinstveni upravni odjel.

Na prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored prostorija upravnih tijela, a na ulazu u službene prostorije moraju biti istaknuta osobna imena službenika i namještenika i naznaka poslova koje obavljaju.

Vl. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.
Općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov dužan je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Pravilnik iz članka 12. ove Odluke.

Članak 22.
Do donošenja Pravilnika iz članka 12. ove Odluke i rasporeda na radna mjesta prema tom Pravilniku, preuzeti službenici i namještenici obavljaju poslove koje su obavljali do donošenja Pravilnika, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema sadašnjim rješenjima.

Članak 23.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/95.).

Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 023-01/14-01/01
URBROJ: 2198/19-02-14-1
Sveti Filip i Jakov, 17. veljače 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Eškinja, bacc.med.lab.ing.

 

Općina Sveti Filip i Jakov