VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sv. Filip i Jakov (25.09.2019.)

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i Prostornom planu uređenja Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije 02/01, 06/04, 02/05, 17/06, 3/10 i 15/14) te Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sveti Sv. Filp i Jakov 13/18) izrađen je ovaj plan.

Izrada VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sv. Filip i Jakov odvija se u slijedećim fazama:

 

 1. Prethodni radovi

 2. Programsko analitički dio (radni sastanci)

 3. Nacrt prijedloga Plana

 4. Prijedlog Plana (javna rasprava)

 5. Nacrt Konačnog prijedloga Plana

 6. Konačni prijedlog Plana

 7. Završna obrada Plana

Izrada Plana temelji se na sljedećim zakonima:

 

  • Zakon o prostornom uređenju (NN153/13 i 65/17)

  • Prostorni plan Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije 02/01, 06/04, 02/05, 17/06, 3/10 i 15/14)

Postupak javne rasprave, te usvajanja plana propisan je Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17).

Polazišta

Razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja:

 

  • Usvajanje prijedloga i zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima, usvajanje sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima

  • Usklađenje odnosa izgrađenog, neizgrađenog i neuređenog dijela građevinskog područja unutar obuhvata Plana sa stvarnim stanjem u prostoru,

  • Izmjene granice građevinskih podruđja naselja i eventualno proširenje istih na područjima gdje je iskazan interes za gradnjom i gdje je to moguće prema Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17),

  • Promjena namjene dijela prostora unutar građevinskih područja naselja i izdvojenih građevinskih područja izvan naselja,

 

  • Redefiniranje Odredbi za provođenje radi lakšeg provođenja Plana i u svrhu otklanjanja nejasnih formulacija, preciznije definiranje Odredbi za provođenje kojima se propisuju uvjeti smještaja građevina i uvjeti korištenja u skladu sa zahtjevima građana,

  • Druge manje korekcije Plana.

Ciljevi prostornog razvoja i uređenja

Osnovni ciljevi VI. Izmjena i dopuna PPUO Sv. Filip i Jakov su:

  • usklađenje prostornog razvoja s potrebama i planskim pretpostavkama utvrđenih programima razvoja Općine Sv. Filip i Jakov

  • omogućiti jednostavniju i kvalitetniju primjenu Plana.

Prostorni obuhvat Plana je u granicama važećeg Prostornog plana uređenja Općine Sv. Filip i Jakov, odnosno definiran je administrativnim granicama Područja Općine Sv. Filip i Jakov.

Plan prostornog uređenja

Ocjenjuje se da su na prostoru Općine stečeni preduvjeti za korekciju određenih planskih postavki poglavito u pogledu prenamjene i proširenja pojedinih prostornih zona, uređenje infrastrukture, te manje korekcije uvjeta i načina gradnje.

U skladu s prethodnim stavkom, u VI. IDPPUO Sv. Filip i Jakov došlo je do sljedećih izmjena:

  • otok Babac odvojen je od naselja Turanj u zasebno naselje temeljem Odluke Općinskog Vijeća od 30. travnja 2018. godine (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov 05/18) te u skladu s time definirano je zasebno građevinsko područje naselja Babac

  • proširenje građevinskog područja u naseljima Turanj, Babac, Donje Raštane, Gornje Raštane i Sikovo

  • korekcije uvjeta gradnje za građevine ugostiteljsko-turističke namjene unutar građevinskih područja naselja

  • definiranje posebnih uvjeta za izgradnju i uređenje zona gospodarske - poslovne namjene (K) unutar GP naselja

  • određivanje koridora i širina planiranih nerazvrstanih cesta (5, 7 i 10 m) radi očuvanja prostora potrebnog za izgradnju istih, a koje su označene u kartografskim prikazima 2.A. Promet i 4. Građevinska područja naselja

  • korekcija obveza izrade planova nižeg reda (UPU)

  • ostale manje izmjene u skladu s prijedlozima i zahtjevima javnopravnih tijela određenih posebnim propisima.

Odredbe.pdf

Obrazloženje.pdf

Sazetak.pdf

Radni materijal.pdf

VI. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_2.a_promet.pdf

VI. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_1_namjena.pdf

VI. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_2.b_infrastruktura.pdf

VI. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_4.1.a_GP_sv Petar.pdf

VI. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_4.1.b_GP_sv Petar.pdf

VI. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_3_zastita.pdf

VI. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_4.2_GP_turanj.pdf

VI. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_4.3.b_GP_sv FiJ.pdf

VI. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_4.6_GP_sikovo.pdf

VI. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_4.4_GP_rastane g.pdf

VI. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_4.5_GP_rastane d.pdf

VI. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_4.3.a_GP_sv FiJ.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov