Viši stručni suradnik za financije i naplatu poreza, oglas (17.02.2017.)

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/17-01/03
URBROJ: 2198/19-03-17-1
Sveti Filip i Jakov, 17. veljače 2017. godine

Na temelju članka 29., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11. – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje

                                                                      OGLAS
                                           za prijam u službu na određeno vrijeme

u Općinu Sveti Filip i Jakov – Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto viši stručni suradnik za financije i naplatu poreza (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme od jedne (1) godine zbog privremenog povećanja opsega posla.

Služba na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:
- Magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
- najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima magistra struke ili stručnog specijalista ekonomske struke.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- dokaz o stručnoj spremi: preslik svjedodžbe, odnosno diplome,
- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslik radne knjižice, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument),
- potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje jednu godinu,
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu,
- životopis,
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz člaanka 16. ZSN.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Općine Sveti Filip i Jakov 
www.opcina-svfilipjakov.hr. Na web stranici Općine Sveti Filip i Jakov i i na oglasnoj ploči Općine Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, osobno ili poštom na adresu Općina Sveti Filip i Jakov, s naznakom „Za oglas – Viši stručni suradnik za financije i naplatu poreza“, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                                      Pročelnik
                                                                                                                                      Darinka Zorić, dipl.iur.

DOSTAVITI:
1. Hrvatski zavod za zapošljavanje (za objavu)
2. Pismohrana - ovdje

Poziv na testiranje - viši stručni suradnik za financije i naplatu poreza.docx

Uputa i obavijest kandidatima - Viši stručni suradnik.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov