Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo, na određeno vrijeme od jedne (1) godine (14.09.2016.)

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/16-01/07
URBROJ: 2198/19-03/01-16-1
Sveti Filip i Jakov, 14. rujan 2016. godine

Na temelju članka 29., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11. – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme


u Općinu Sveti Filip i Jakov – Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme od jedne (1) godine zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:
• magistar ili stručni specijalist građevinske ili ekonomske struke
• najmanje godina dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• položen državni stručni ispit,
• poznavanje rada na računalu.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima magistra struke ili stručnog specijalista građevinske ili ekonomske struke.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- dokaz o stručnoj spremi: preslik svjedodžbe, odnosno diplome,
- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslik radne knjižice, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument),
- potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje jednu godinu,
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu,
- životopis,
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Općine Sveti Filip i Jakov www.opcina-svfilipjakov.hr. Na web stranici Općine Sveti Filip i Jakov i i na oglasnoj ploči Općine Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, osobno ili poštom na adresu Općina Sveti Filip i Jakov, s naznakom „Za oglas – Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo“, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pročelnik
Darinka Zorić, dipl.iur.

DOSTAVITI:
1. Hrvatski zavod za zapošljavanje (za objavu)
2. Pismohrana - ovdje

upute kandidatima-VSS za prostorno uređenje i kom. poslove (2).docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov