VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAZVOJ I DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NA TRI (3) MJESECA (29.01.2014.)

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 023-05/14-01/ 507
URBROJ: 2198/19-14-1
Sv. Filip i Jakov, 28. siječnja 2014.godine

Na temelju članaka 29., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (« arodne novine» broj 86/08 i 61111- u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinsvenog upravnog odjela Općine Sv. Filip i Jakov, objavljuje

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Općinu Sv. Filip i Jakov 

Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto viši stručni suradnik za razvoj i društvene djelatnosti (l izvršitelj- m/ž), na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca zbog privremenog povećanja opsega poslova. Služba na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao ne može postati služba na neodređeno vrijeme. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- poznavanje rada na osobnom računalu.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima magistra struke ili stručnog specijalista ekonomske struke. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- dokaz o stručnoj spremi: preslik svjedodžbe, odnosno diplome
- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslik radne knjižice, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument),
- potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje jednu godinu
- životopis i
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji načinje prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz daje nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se daje povukao prijavu na oglas.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici Općine Sv. Filip i Jakov www.opcina-svfilipjakov.hr.
Na web-stranici Općine Sv. Filip i Jakov i na oglasnoj ploči Općine Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Prijave s prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili poštom na adresu: OPĆINA SV. FILIP I JAKOV, ZA "OGLAS", OBALA KRALJA TOMISLAVA 16,23207 SV. FILIP I JAKOV.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.


OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

POZIV NA TESTIRANJE

Upute kandidatima

 

Općina Sveti Filip i Jakov