VJEŽBENIK/ICA - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU (24.01.2014.)

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov

REPUBLIKA HRV ATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Jedinstveni upravni odjel
Klasa: 023-05/14-01/409
Urbroj: 2198119-14-1
Sveti Filip i Jakov, 24. siječnja 2014. godine

Na temelju čl. 17. i čl. 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61111 ; u daljnjem tekstu: Zakon) i Plana prijma u službu za 2014. godinu pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov

Vježbeniklvježbenica - 1 izvršitelj/izvršiteljica, radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za pravne poslove i lokalnu samoupravu.
Opći uvjeti za prijam u službu su:
• punoljetnost,
• hrvatsko državljanstvo,
• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete za prijam u službu:
• magistar ili stručni specijalist pravne struke,
• bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćem od 12 mjeseci),
• znanje rada na računalu.

Na Javni natječaj (u daljnjem tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom Natječaju za osobe, a u muškom su rodu, odnose se ravnopravno na oba spola.
U službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona. Vježbenik se prima u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:

• životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili presliku domovnice),
• dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili presliku diplome, uvjerenja ili potvrde),
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz čl. 15. st. 1. Zakona, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog Natječaja u Narodnim novinama (izvornik ili presliku),
• presliku radne knjižice (preslik stranica radne knjižice sa osobnim podacima i podacima o stažu, odnosno potvrda o radnom stažu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i drugo).
U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela te po mogućnosti elektroničku adresu).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik. Izabrani kandidat biti će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja smatra odustankom od prijma u službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Općina Sveti Filip i Jakov. Kandidatom prijavljenim na Natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz Natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidatlkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140112,19113,33/13 i 148113) uz prijavu na Oglas dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz daje nezaposlen/a. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 157/13) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02, 47110, 8011O i 93111) uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Pisane prijave na Natječaj, s obveznim prilozima podnose se na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel, s naznakom: «Javni natječaj za prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel" u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama». Natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri smatra se daje povukao prijavu na Natječaj. Na web stranici Općine Sveti Filip i Jakov www.opcina-svfilipjakov.hr (natječaji Općine Sveti Filip i Jakov), objaviti će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim Natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov kojeg imenuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja te će na istoj web-stranici i na Oglasnoj ploči Općine Sveti Filip i Jakov objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Nepravodobne i nepotpune prijave na Natječaj neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj o čemu joj se dostavlja pisana obavijest. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata. Ako se na Natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela će obustaviti postupak po ovom Natječaju.

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov

POZIV NA TESTIRANJE

Upute kandidatima

 

Općina Sveti Filip i Jakov