VLASTITI POGON - KOMUNALNI DJELATNIK/ICA (ČISTAČ/ICA) I KOMUNALNI RADNIK/ICA (11.06.2014.)

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Općinu Sveti Filip i Jakov

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Jedinstveni upravni odjel
Vlastiti pogon
KLASA: 112-03/14-01/06
URBROJ: 2198/19-04-14-1
Sveti Filip i Jakov, 11. lipnja 2014. godine

Na temelju članka 29. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11., u daljnjem tekstu: Zakon), Upravitelj Vlastitog pogona Općine Sveti Filip i Jakov raspisuje 

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Općinu Sveti Filip i Jakov

Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov - Vlastiti pogon, na radno mjesto:
a) komunalnog djelatnika/ce – čistač/ica (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca zbog obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.
b) komunalni radnik/ca (2 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca zbog obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona te sljedeće posebne uvjete:
- završena osnovna škola (NKV),

Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona. Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),
- dokaz o stručnoj spremi,
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslik radne knjižice, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument),
- izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci,
- izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavljenom izboru, a najkasnije uoči donošenja rješenja o imenovanju, čime dokazuje ispunjavanje uvjeta opće zdravstvene sposobnosti.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se postupak testiranja putem pisanog testa iz općeg znanja, intervjua a po potrebi i putem provjere praktičnog rada. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrati će se da je povukao prijavu na Oglas. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja kandidata te područje provjere navedeni su na web stranici Općine Sveti Filip i Jakov www.opcina-svfilipjakov.hr. Na web stranici Općine Sveti Filip i Jakov i na oglasnoj ploči Općine Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, biti će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Prijave na Oglas primaju se u roku od 8 dana od dana objave na Oglasnoj ploči Općine Sveti Filip i Jakov i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te službenoj web stranici Općine Sveti Filip i Jakov. Prijave se primaju putem pošte na adresu Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov ili osobnom dostavom na protokol Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov uz naznaku „Za Oglas – komunalni djelatnik/ca, ne otvarati“.
Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

v.d. Upravitelj Vlastitog pogona
Marin Katuša

 

Općina Sveti Filip i Jakov