VLASTITI POGON: Komunalni djelatnik/ica (27.04.2015.)

OGLAS ZA PRIJAM NA RAD NA ODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/15-01/11
URBROJ: 2198/19-04-15-1
Sveti Filip i Jakov, 04. svibnja 2015. godine

Na temelju članka 29., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11. – u nastavku teksta: ZSN), voditelj Vlastitog pogona Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje

OGLAS
za prijam na rad na određeno vrijeme

u Općinu Sveti Filip i Jakov – Vlastiti pogon, na radno mjesto komunalni djelatnik (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci – sezonski posao, ispomoć u ljetnom periodu.

Rad na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSN-a.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),
- životopis,
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Prijave s prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, osobno ili poštom na adresu Općina Sveti Filip i Jakov, s naznakom „Za oglas – Komunalni djelatnik“, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

UPRAVITELJ VLASTITOG POGONA:
Marin Katuša

DOSTAVITI:
1. Hrvatski zavod za zapošljavanje (za objavu)
2. Pismohrana - ovdje

 

Općina Sveti Filip i Jakov