VODITELJ PROJEKTA I PROJEKTNI RAČUNOVOĐA: "CENTAR ZA OBUKU SV. FILIP I JAKOV"/„TRAINING CENTRE SV. FILIP I JAKOV“ - IZMJENA (31.03.2015.)

ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju Voditelja projekta i Projektnog računovođe za rad na projektu "Centar za obuku Sv. Filip i Jakov"/„Training centre Sv. Filip i Jakov“

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 2/14 – pročišćeni tekst i 6/14) načelnik Općine Sveti Filip i Jakov dana 31. ožujka 2015. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju Voditelja projekta i Projektnog računovođe za rad na projektu "Centar za obuku Sv. Filip i Jakov"/„Training centre Sv. Filip i Jakov“

I.
Odluka o imenovanju Voditelja projekta i Projektnog računovođe za rad na projektu "Centar za obuku Sv. Filip i Jakov"/“Training centre Sv. Filip i Jakov“ (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov br. 2a/2015) mijenja se na način da točka III. sada glasi:

„III.

Popis imenovanih za rad na projektu „Centar za obuku Sv. Filip i Jakov
Redni broj Ime i prezime Pozicija na projektu Postotak rada na projektu
1. Darko Mikas Voditelj projekta 30%
2. Mijovilka Barbaroša Projektni računovođa 15%


U ostalim dijelovima Odluka ostaje nepromijenjena.

II.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sv. Filip i Jakov.

KLASA: 113-01/15-01/01
UR. BROJ: 2198/19-01-15-02
Sv. Filip i Jakov, 31. ožujka 2015. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov