VODITELJ PROJEKTA I PROJEKTNI RAČUNOVOĐA: "CENTAR ZA OBUKU SV. FILIP I JAKOV"/„TRAINING CENTRE SV. FILIP I JAKOV“ (27.02.2015.)

ODLUKA o imenovanju Voditelja projekta i Projektnog računovođe za rad na projektu "Centar za obuku Sv. Filip i Jakov"/„Training centre Sv. Filip i Jakov“

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 2/14 – pročišćeni tekst i 6/14) načelnik Općine Sveti Filip i Jakov dana 27. veljače 2015. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju Voditelja projekta i Projektnog računovođe 
za rad na projektu 
"Centar za obuku Sv. Filip i Jakov"/„Training centre Sv. Filip i Jakov“

I.
Općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov u sklopu provedbe odobrenog projekta „Centar za obuku Sv. Filip i Jakov“ kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru IPA IV Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“, Grant shema „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja faza II“ čije je provedbeno tijelo Hrvatski zavod za zapošljavanje s kojim je zaključen Ugovor oznake HR.1.1.09-0046 dana 27. veljače 2015. godine, donosi Odluku o imenovanju Voditelja projekta i Projektnog računovođe za rad na projektu "Centar za obuku Sv. Filip i Jakov".

II.
Popis imenovanih za rad na projektu "Centar za obuku Sv. Filip i Jakov" nalazi se u nastavku ove Odluke te se njihova bruto 2 plaća iskazuje kao sufinanciranje u obliku postotka rada na projektu „Centar za obuku Sv. Filip i Jakov“. Imenovani se obvezuju obavljati zadatke sukladno dobroj praksi te prema aktivnostima i rokovima predmetnog Ugovora tijekom provedbenog razdoblja od 28. veljače 2015. do 27. veljače 2016. godine.

III.
Popis imenovanih za rad na projektu "Centar za obuku Sv. Filip i Jakov“

Redni broj Ime i prezime Pozicija na projektu Postotak rada na projektu
1. Zoran Pelicarić Voditelj projekta 15%
2. Mijovilka Barbaroša Projektni računovođa 15%

IV.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sv. Filip i Jakov.

KLASA: 113-01/15-01/01
URBROJ: 2198/19-01-15-1
Sveti Filip i Jakov, 27. veljače 2015. godine

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov