X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov (20.02.2024.)

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Prostornom planu uređenja Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije 02/01, 06/04, 02/05, 17/06, 3/10, 15/14 i 14/15) te Odluke o izradi X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov 08/22) izrađen je ovaj plan.

Izrada X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov odvija se

u slijedećim fazama:

I. Prethodni radovi

II. Programsko analitički dio (radni sastanci)

III. Nacrt prijedloga Plana

IV. Prijedlog Plana (javna rasprava)

V. Nacrt Konačnog prijedloga Plana

VI. Konačni prijedlog Plana

VII. Završna obrada Plana

Izrada Plana temelji se na sljedećim zakonima:

 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

 Prostorni plan Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije 02/01, 06/04,

02/05, 17/06, 25/09, 03/10, 15/14, 14/15 i 05/23)

 Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim

pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04,

163/04 i 09/11).

Postupak javne rasprave, te usvajanja plana propisan je Zakonom o prostornom uređenju

(NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

Više u privitku:

2.A. Promet.pdf

1. Korištenje i namjena površina.pdf

2.B. Infrastrukturni sustavi.pdf

4.1. Građevinska područja naselja Sveti Petar.pdf

3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora.pdf

4.3. Građevinska područja naselja Babac.pdf

4.2. Građevinska područja naselja Turanj.pdf

4.4.B. Građevinska područja naselja Sveti Filip i Jakov.pdf

4.5. Građevinska područja naselja Gornje Raštane.pdf

4.4.A. Građevinska područja naselja Sveti Filip i Jakov.pdf

4.6. Građevinska područja naselja Donje Raštane.pdf

4.7. Građevinska područja naselja Sikovo.pdf

Obrazloženje.pdf

Odluka o donošenju.pdf

Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov