ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA X. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV (29.06.2023.)

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.) te Odluke o izradi X. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 8/22), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov donosi

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA X. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA  OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA JAVNU RASPRAVU

  1. 1. Utvrđuje se prijedlog X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov za javnu raspravu.
  2. 2. Javna rasprava o prijedlogu X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov započinje 03. srpnja 2023. godine i završava 03. kolovoza 2023. godine.
  3. 3. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostorijama Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati te na općinskoj internet stranici www.opcina-svfilipjakov.hr.
  4. 4. Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 20. srpnja 2023. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Put Primorja 1, Sveti Filip i Jakov, sa početkom u 11:00 sati.
  5. 5. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:

- u pisarnici Općine Sveti Filip i Jakov

- poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov

- na e-mail adresu: protokol@opcina-svfilipjakov.hr

- upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

KLASA: 350-02/22-01/05

URBROJ: 2198-19-03-01/02-23-16

Sv. Filip i Jakov, 29. lipanj 2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Zoran Pelicarić

Zaključak_20230629_0001.pdf

2.A. Promet.pdf

Sažetak za javnost.pdf

1. Korištenje i namjena površina.pdf

Radni materijal.pdf

Odredbe.pdf

Obrazloženje.pdf

4.7. Građevinska područja naselja Sikovo.pdf

4.6. Građevinska područja naselja Donje Raštane.pdf

4.4.B. Građevinska područja naselja Sveti Filip i Jakov.pdf

4.5. Građevinska područja naselja Gornje Raštane.pdf

4.3. Građevinska područja naselja Babac.pdf

4.2. Građevinska područja naselja Turanj.pdf

4.4.A. Građevinska područja naselja Sveti Filip i Jakov.pdf

4.1. Građevinska područja naselja Sveti Petar.pdf

2.B. Infrastrukturni sustavi.pdf

3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov