ZAKUP JAVNE POVRŠINE, SV. FILIP I JAKOV, NA ULAZU U KAMP ĐARDIN, POZICIJA PI7 (16.05.2015.)

NATJEČAJ O DAVANJU U ZAKUP JAVNE POVRŠINE U MJESTU SV. FILIP I JAKOV, NA ULAZU U KAMP ĐARDIN, POZICIJA PI7

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u podzakup javne površine u mjestu Sv. Filip i Jakov, na ulazu u kamp Đardin, pozicija Pi7, KLASA: 363-02/15-15/03, URBROJ: 2198/19-01-15-5 od 14. svibnja 2015. godine, načelnik Općine Sv. Filip i Jakov r a s p i s u j e

NATJEČAJ
o davanju u zakup javne površine u mjestu Sv. Filip i Jakov, na ulazu u kamp Đardin, pozicija Pi7 

I.
Predmet Natječaja je davanje u zakup javne površine u mjestu Sv. Filip i Jakov, na ulazu u kamp Đardin, pozicija Pi7 za postavljanje štanda za prodaju voća i povrća prikazane na planu koji čini sastavni dio ovog Natječaja i objavljen je na službenim web stranicama Općine Sv. Filip i Jakov http://www.opcina-svfilipjakov.hr/

II.
Naziv lokacije za davanje u zakup je: SV. FILIP I JAKOV, ulaz u kamp Đardin, pozicija Pi7, namjena; prodaja voća i povrća. Početna cijena u kunama: 01.06.-30.09. tekuće godine 1.200,00 kn

III.
Ponuda na natječaj mora obavezno sadržavati:
- ime i prezime, odnosno naziv podnositelja ponude, s naznakom prebivališta, odnosno boravišta ili sjedišta, oznaku lokacije za koju se stavlja ponuda, ponuđeni iznos zakupnine (koji ne može biti manji od početne zakupnine), obrtnicu, dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 200,00 kn koji se uplaćuje na žiro-račun HR0624020061842800003, poziv na broj HR68 7706 – OIB.

Uz navedene dokumente ponuditelj mora priložiti slijedeće pisane izjave:
- izjavu da je u potpunosti upoznat sa uvjetima natječaja i da je upoznat sa situacijom na terenu koja nalaže da se u slučaju završetka radova na prostorima nove tržnice (park Đurđenovac) objekt bez odgode mora premjestiti na novu lokaciju. Nepravovremene i nepotpune ponude se odbacuju.

IV.
Ponude se primaju u roku od osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja, a dostavljaju se na adresu : OPĆINA SV. FILIP I JAKOV, Obala kralja Tomislava 16, 23 207 Sv. Filip i Jakov – u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za podzakup javne površine u mjestu Sv. Filip i Jakov, ulaz u kamp Đardin, pozicija Pi7 – NE OTVARAJ“.

VI.
Otvaranje ponuda održati će se u Općinskoj vijećnici Općine Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava br. 16 dana 29. svibnja 2015. godine, u 12.30 sati.

Načelnik
Zoran Pelicarić

Klasa: 363-02/15-15/03
Urbroj:2198/19-01-15-6
Sv. Filip i Jakov, 14.svibanj 2015. godine

Izmjene Plana_rasporeda_i_namjene_lokacija_kioska- (1)

Javne površine - Turanj6

Javne površine - Sv. Filip i Jakov (1)

 

Općina Sveti Filip i Jakov