ZAKUP JAVNE POVRŠINE u Svetom Petru na Moru, Turnju i Svetom Filip i Jakovu - natječaj (08.06.2017.)

NATJEČAJ o davanju u zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Sv. Filip i Jakov, Turanj i Sv. Petar na Moru)

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja o davanju u zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov,  KLASA: 363-02/17-04/26, URBROJ: 2198/19-01-17-2 od 06. lipnja 2017. godine, načelnik Općine Sv. Filip i Jakov  r a s p i s u j e  

NATJEČAJ
o davanju u zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Sv. Filip i Jakov, Turanj i Sv. Petar na Moru)  

I.
Predmet Natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Sv. Filip i Jakov, Turanj i Sv. Petar)  za postavljanje kioska, montažnih objekata  sa pripadajućim terasama, štandova,  uslužnih pokretnih naprava i naprava za zabavu. Grafički dio plana čini sastavni dio ovog Natječaja i objavljen je na službenim web stranicama Općine Sv. Filip i Jakov http://www.opcina-svfilipjakov.hr/ .  

II.

Naziv lokacija za davanje u zakup: U PRIVITKU


III.
Ponuda na natječaj mora obavezno sadržavati:
-          ime i prezime, odnosno naziv podnositelja ponude, s naznakom prebivališta, odnosno boravišta ili sjedišta, adresu i kontakt broj
-          oznaku mjesta, pozicije i lokacije za koju se stavlja ponuda te vremenski period zakupa
-          djelatnost i ponuđeni iznos zakupnine (koji ne može biti manji od početne zakupnine),  

OBRAZAC PONUDE MOŽE SE PREUZETI NA WEB STRANICI OPĆINE ILI U PROSTRIJAMA OPĆINE i to svakog radnog dana između 08.00 i 15.00 sati;

Uz pisanu ponudu mora se priložiti (u originalu ili ovjerenom presliku):
-  presliku osobne iskaznice za fizičke osobe,
-  dokaz o dopuštenju obavljanja odgovarajuće djelatnosti na području Republike Hrvatske za strane fizičke i pravne osobe,
-  presliku izvoda iz sudskog, odnosno obrtničkog registra, ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je određena na javnoj površini za koju se natječe,
-  dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 200,00 kn koji se uplaćuje na žiro-račun HR0624020061842800003, poziv na broj HR68 7706 – OIB.
-  izjavu da je u potpunosti upoznat sa uvjetima natječaja te da ih prihvaća.  

Nepravovremene i nepotpune ponude se odbacuju.


IV.
Vrijeme na koje se površina daje u zakup je minimalno 4 mjeseca (od 01.06-2017.g – 30.09.2017. godine) do maksimalno 1 godine.  

V.
Ponude se primaju u roku od osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja, a dostavljaju se na adresu : OPĆINA SV. FILIP I JAKOV, Obala kralja Tomislava 16, 23 207 Sv. Filip i Jakov – u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za zakup javne površine u mjestu __________ (naziv mjesta), lokacija: _________(naziv lokacije), pozicija : _____________ (oznaka pozicije) – NE OTVARAJ“ . Otvaranje ponuda održati će se u Općinskoj vijećnici Općine Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava br. 16, dana 21. lipnja 2017. godine, s početkom u 09.00 sati.

KLASA: 363-02/17-04/26
URBROJ: 2198/19-01-17-03
Sveti Filip i Jakov, 06. lipnja 2017. godine

Načelnik                                           
Zoran Pelicarić

Natječaj-sve javne površine.docx

ponudbeni list.docx

plan.doc

javne površine-Sv,Filip i Jakov1.pdf

javne površine-Turanj3.pdf

sv. petar na moru-izmjena 1.pdf

sv. petar na moru-izmjena 2.pdf

sv filip i jakov- izmjena 1.pdf

sv filip i jakov- izmjena 2.pdf

sv. petar na moru-izmjena 3.pdf

turanj-izmjena 1.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov