ZAKUP JAVNE POVRŠINE u Svetom Petru na Moru, Turnju i Svetom Filip i Jakovu (19.05.2014.)

NATJEČAJ o davanju u zakup javne površine

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski naĉelnik
KLASA: 363-02/14-04/12
URBROJ: 2198/19-01-14-2
Sveti Filip i Jakov, 19. svibnja 2014. godine
Općina Sveti Filip i Jakov raspisuje:

NATJEČAJ o davanju u zakup javne površine

1. Predmet natječaja je davanje u zakup javne površine za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga, prodaju voća i povrća, tisak, prodaju pekarskih proizvoda, prodaju bižuterije, prodaju galanterije, prodaju tekstila, izrada tetovaža, prodaju kokica i kukuruza na slijedećim lokacijama: u Svetom Petru na Moru, Turnju i Svetom Filip i Jakovu.

2. Naziv lokacija za davanje u zakup:

SVETI PETAR NA MORU
a) prodaja voća i povrća G1 i G4
Površina koja se daje u zakup na lokacijama G1 I G4 sukladna je skici koja je sastavni dio natječaja uz početnu cijenu od 2000,00 kuna.
b) prodaja pekarskih proizvoda G2
c) prodaja tiska G3
Površina koja se daje u zakup na lokacijama G2-G3 sukladna je skici koja je sastavni dio natječaja uz početnu cijenu od 3000,00 kuna.

TURANJ – Riva – glavni mul (parapet)
a) Pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga C1, C2 , C3, C4, C5, C6, C7, C8
Površina koja se daje u zakup za pružanje jednostavnih usluga na lokacijama od C1-C8 sukladna je skici koja je sastavni dio natječaja uz početnu cijenu od 1000,00 kuna.

TURANJ – Šetnica
a) Pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga, prodaja bižuterije, prodaja galanterije, prodaja tekstila, izrada tetovaža, tisak, print majica i sl. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8
Površina koja se daje u zakup na lokacijama od E1-E8 sukladna je skici koja je sastavni dio natječaja uz početnu cijenu od 1000,00 kuna.

TURANJ – Pijaca
a)Prodaja voća i povrća D1, D2, D3, D4
Površina koja se daje u zakup na lokacijama od D1 – D4 sukladna je skici koja je sastavni dio natječaja uz početnu cijenu od 2000,00 kuna.

SVETI FILIP I JAKOV – Trg Dr. Franje TuĎmana
a) Pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga A1, A2, A3, A5, A6
Površina koja se daje u zakup na lokacijama A1, A2, A3, A5, A6 sukladna je skici koja je sastavni dio natječaja uz početnu cijenu od 6000,00 kuna.
b) Prodaja galanterije, tekstila A4
Površina koja se daje u zakup na lokaciji A4 sukladna je skici koja je sastavni dio natječaja uz početnu cijenu od 6000,00 kuna.
c) Prodaja galanterije, prodaja bižuterije, izrada tetovaža i sl. A7, A8, A9
Površina koja se daje u zakup na lokacijama od A6 – A9 sukladna je skici koja je sastavni dio natječaja uz početnu cijenu od 6000,00 kuna.
d) Prodaja bižuterije, galanterije i sl. B1, B2
Površina koja se daje u zakup na lokacijama B1 I B2 sukladna je skici koja je sastavni dio natječaja uz početnu cijenu od 15.000,00 kuna.
e) Prodaja prirodnih sokova, voćnih salata i sl. B3
Površina koja se daje u zakup na lokaciji B3 sukladna je skici koja je sastavni dio natječaja uz početnu cijenu od 6000,00 kuna.
f) Prodaja galanterije i sl. B4, B5
Površina koja se daje u zakup na lokacijama od B4 i B5 sukladna je skici koja je sastavni dio natječaja uz početnu cijenu od 6000,00 kuna.
g) Prodaja tekstila, izrada tetovaža i sl. B6, B7, B8
Površina koja se daje u zakup na lokacijama od B6 – B8 sukladna je skici koja je sastavni dio natječaja uz početnu cijenu od 6000,00 kuna.

SVETI FILIP I JAKOV – ulaz u autokamp „Đardin“
a) Prodaja kukuruza i kokica F1 I F2
Površina koja se daje u zakup na lokacijama F1 I F2 sukladna je skici koja je sastavni dio
natječaja uz početnu cijenu od 1000,00 kuna.

SVETI FILIP I JAKOV – ispod autokampa „Đardin“ (stara recepcija)
a) Prodaja sladoleda H1
Površina koja se daje u zakup na lokaciji H1 sukladna je skici koja je sastavni dio natječaja uz početnu cijenu od 4000,00 kuna.

3. Ponuda na natječaj obavezno mora sadržavati:
- naziv ponuditelja, OIB, adresu, telefon,
- preslik rješenja o upisu u sudski registar odnosno registar obrtnika,
- točan naziv lokacije,
- visinu ponuĎene cijene,
- dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 200,00 kn, koji se uplaćuju na žiro račun br. HR 06 2402006-1842800003, model plaćanja je: 68-5738-OIB.

4. Vrijeme na koje se površina daje u zakup je od 01. lipnja 2014. godine do 30. rujna 2014. godine

5. Ponude se primaju u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja, a dostavljaju se na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov „ZA NATJEČAJ – JAVNE POVRŠINE – NE OTVARAJ“.

6. Plan rasporeda lokacija sastavni je dio ovog natječaja i može se izvršiti uvid u isti u Općini Sveti Filip i Jakov.

Općinski naĉelnik
Zoran Pelicarić

NATJEĈAJ o davanju u zakup javne površine

Glavni mul TURANJ - raspored lokacija

Ispod autokampa Đardin u Svetom Filip i Jakovu

Park dr. Franje Tuđmana u Svetom Filip i Jakovu

SVETI PETAR NA MORU - raspored lokacija

Šetnica i Pijaca u TURNJU - raspored lokacija

 

Općina Sveti Filip i Jakov