ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA IZNAJMLJIVANJE DJEČJIH AUTIĆA U SVETOM FILIP I JAKOVU ZA 2014. GODINU (12.06.2014.)

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA IZNAJMLJIVANJE DJEČJIH AUTIĆA U SVETOM FILIP I JAKOVU ZA 2014. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
KLASA: 363-02/14-01/12
URBROJ: 2198/19-01-14-2
Sveti Filip i Jakov, 12. lipnja 2014. godine

Na temelju članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09., 01/13. i 02/14. – proč.tekst), članka 12. Odluke o davanju javnih površina u zakup za postavljanje kioska, montažnih gradnji i pokretnih naprava („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/95.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javne površine za iznajmljivanje dječjih autića u Svetom Filip i Jakovu za 2014. godinu, KLASA: 363-02/14-01/12; URBROJ: 2198/19-01-14-1, od 11. lipnja 2014. godine, Općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine za iznajmljivanje dječjih autića u Svetom Filip i Jakovu za 2014. godinu


I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovoga Natječaja čini lokacija na javnoj površini naselja Sveti Filip i Jakov koja se daje u zakup u svrhu iznajmljivanja dječjih autića na baterijski pogon u razdoblju od 25. lipnja 2014. godine do 25. rujna 2014. godine. 
Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Sveti Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), davat će lokacije sukladno „Planu namjene javnih površina za davanje u zakup u sezoni 2014.“ i odredbama ovoga Natječaja.

ll. NAZIV LOKACIJE ZA DAVANJE U ZAKUP

Određuju se vrsta naprave i broj lokacije, kako slijedi:
Dječji autići:
- namjena: iznajmljivanje dječjih autića na baterijski pogon – 1 lokacija na Obali kralja Tomislava (Riva: od Kontovog mula do završetka pješačke zone na zapadu) za razdoblje od 25. lipnja 2014. godine do 25. rujna 2014. godine. 
Početna cijena za cjelokupno razdoblje zakupa je: 3.000,00 kn.
Zakupnina koja se postigne nakon provedbe Natječaja plaća se unaprijed.

lll. UVJETI NATJEČAJA

Pismena ponuda mora sadržavati:
1. puni naziv ponuditelja (ime i prezime, adresa, OIB, kontakt broj),
2. dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti (izvod iz poslovnog, sudskog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra), 
3. oznaku lokacije s opisom namjeravane djelatnosti,
4. iznos ponuđene natječajne cijene,
5. dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 200,00 kuna, koji se uplaćuje na žiro račun Općine Sveti Filip i Jakov broj HR06 2402006-1842800003, model plaćanja je HR68 5738-OIB.

IV. DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov – Povjerenstvo za provedbu natječaja, s naznakom „NE OTVARAJ – Natječaj za dodjelu javne površine 2014. – Dječji autići“.
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave Natječaja bez obzira na način dostave. 
Ponude koje budu nepotpune, predane ili pristignu poštom, nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.
Neće se razmatrati ni ponude ponuditelja, koji su prethodnih godina bili korisnici javne površine, a nisu se pridržavali uvjeta dosadašnjih natječaja i pravila o komunalnom redu, kao ni ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Sveti Filip i Jakov po bilo kojoj osnovi.

V. OSTALO

Povjerenstvo zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj Natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.

OPĆINSKI NAČELNIK 
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov