ZAKUP JAVNIH POVRŠINA (SV. FILIP I JAKOV, TURANJ I SV. PETAR) (06.05.2015.)

NATJEČAJ O DAVANJU U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE SV. FILIP I JAKOV (SV. FILIP I JAKOV, TURANJ I SV. PETAR)

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov, KLASA: 363-02/15-15/03, URBROJ: 2198/19-01-15-2 od 06. svibnja 2015. godine, načelnik Općine Sv. Filip i Jakov r a s p i s u j e

NATJEČAJ
o davanju u zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Sv. Filip i Jakov, Turanj i Sv. Petar) 

I.
Predmet Natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Sv. Filip i Jakov, Turanj i Sv. Petar) za postavljanje kioska, montažnih objekata sa pripadajućim terasama, štandova, uslužnih pokretnih naprava i naprava za zabavu. Grafički dio plana čini sastavni dio ovog Natječaja i objavljen je na službenim web stranicama Općine sv. Filip i Jakov http://www.opcina-svfilipjakov.hr/ .

II.
u prilogu.

III.
Ponuda na natječaj mora obavezno sadržavati:
- ime i prezime, odnosno naziv podnositelja ponude, s naznakom prebivališta, odnosno boravišta ili sjedišta, adresu i kontakt broj
- oznaku mjesta, pozicije i lokacije za koju se stavlja ponuda te vremenski period zakupa
- ponuđeni iznos zakupnine (koji ne može biti manji od početne zakupnine),
Uz pisanu ponudu mora se priložiti (u originalu ili ovjerenom presliku):
- dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji domaće pravne osobe,
- dokaz o dopuštenju obavljanja odgovarajuće djelatnosti na području Republike Hrvatske za strane fizičke i pravne osobe,
- obrtnicu
- dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 200,00 kn koji se uplaćuje na žiro-račun HR0624020061842800003, poziv na broj HR68 7706 – OIB.
Uz navedene dokumente ponuditelj mora priložiti slijedeće pisane izjave:
- izjavu da je u potpunosti upoznat sa uvjetima natječaja te da ih prihvaća 
- izjavu da je upoznat sa situacijom na terenu koja nalaže da se u slučaju završetka radova na prostorima nove tržnice (park Đurđenovac) štandovi sa tržnice (Ivana danila – pored Konzuma) bez odgode moraju premjestiti na novu lokaciju

Nepravovremene i nepotpune ponude se odbacuju.

IV.
Vrijeme na koje se površina daje u zakup je minimalno 4 mjeseca (od 01.06-2015.g – 30.09.2015. godine) do maksimalno 1 godine, odnosno 5 godina za napravu za zabavu (vlakić) na poziciji NZ2 u Sv. Filip i Jakovu, Ulica kralja Petra Krešimira 

V.
Ponude se primaju u roku od osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja, a dostavljaju se na adresu : OPĆINA SV. FILIP I JAKOV, Obala kralja Tomislava 16, 23 207 Sv. Filip i Jakov – u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za zakup javne površine u mjestu (naziv mjesta), (naziv lokacije), pozicija (oznaka pozicije)– NE OTVARAJ“. Otvaranje ponuda održati će se u Općinskoj vijećnici Općine Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava br. 16 dana 25. svibnja 2015. godine, u 12.30 sati.

Načelnik
Zoran Pelicarić

Klasa: 363-02/15-01/03
Urbroj:2198/19-01-15-3
Sv. Filip i Jakov, 06. svibanj 2015. godine

Natječaj

Javne površine - Sv. Filip i Jakov

Javne površine - Sv. Filip i Jakov2 (park)

Javne površine - Sv. Filip i Jakov3 (Đurđenovac)

Javne površine - Sv. Filip i Jakov4 (Croatia)

Javne površine - Sv. Filip i Jakov5 (Međine)

Javne površine - Sv. Petar

Javne površine - Sv. Petar2

Javne površine - Turanj 1

Javne površine - Turanj1A

Javne površine - Turanj2

Javne površine - Turanj3

Javne površine - Turanj4

Javne površine - Turanj5

Plan_rasporeda_i_namjene_lokacija_kioska- (1)

 

Općina Sveti Filip i Jakov