ZAKUP JAVNIH POVRŠINA (13.06.2013.)

N A T J E Č A J o davanju u zakup javne površine za postavljanje montažnih objekata i pokretnih naprava u Sv. Filip i Jakovu

Općina Sv. Filip i Jakov raspisuje

N A T J E Č A J
o davanju u zakup javne površine za postavljanje montažnih objekata i pokretnih naprava u Sv. Filip i Jakovu

1. Predmet natječaja je davanje u zakup javne površine za postavljanje montažnih objekata i pokretnih naprava u Sv. Filip i Jakovu.
2. Lokacija za davanje u zakup je Obala kralja Tomislava kraj parka Dr. Franje Tuđmana. Pozicije:


Oznaka pozicije Namjena Početna cijena
A1-A3 Pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga (hrana) 4.000,00 kuna
A4 Prodaja tekstila i galanterije 6.000,00 kuna
A5 Prodaja nakita 6.000,00 kuna
A6-A9 Prodaja tekstila i galanterije 6.000,00 kuna
B1-B2 Pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga (hrana) 4.000,00 kuna
B4 Prodaja umjetnina 6.000,00 kuna
B5 Prodaja nakita 6.000,00 kuna
B6 Prodaja domaćih prozivoda 6.000,00 kuna
B7 Prodaja tekstila i galanterije 6.000,00 kuna
B8 Izrada tetovaža 6.000,00 kuna

3. Natjecatelji su dužni u ponudi navesti točan oznaku lokacije, ponuđenu cijenu zakupnine i uz ponudu moraju priložiti:
-dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 500,00 kn za troškove natječaja, koji se uplaćuju na žiro račun br.2402006-1842800003, model plaćanja je: 68-5738-OIB.
- preslik odobrenja za rad.

4. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, Sv. Filip i Jakov „ZA NATJEČAJ – LOKACIJA – NE OTVARAJ“.

5. Napomena: zamolbe dosadašnjih korisnika koji nisu podmirili sve obveze s osnova korištenja neće se razmatrati.

Klasa: 022-05/13-01/
Urbroj: 2198/19-13-1
Sv. Filip i Jakov, 13. lipanj 2013.

Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

N A T J E Č A J o davanju u zakup javne površine za postavljanje montažnih objekata i pokretnih naprava u Sv. Filip i Jakovu

Ispravak natječaja o davanja u zakup javnih površina

 

Općina Sveti Filip i Jakov