ZAMJENSKA VIJEĆNICA - HDZ (12.09.2014.)

O D L U K A o imenovanju zamjenske vijećnice

Na temelju članka 79. točka 8. i članka 81. točka 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ 144/12) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09, 01/13 i 02/14 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na svojoj 10. sjednici održanoj dana 12. rujna 2014. godine donijelo je 

O D L U K U
o imenovanju zamjenske vijećnice

I.
MARIJANA MRVIČIĆ iz Svetog Filip i Jakova imenuje se za zamjensku vijećnicu Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov zbog stavljanja mandata vijećnika Ivana Eškinje u mirovanje.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 021-05/14-01/15
URBROJ: 2198/19-02-14-4
Sveti Filip i Jakov, 12. rujna 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Igor Pedisić

 

Općina Sveti Filip i Jakov