Zapisnik sa 19.sjednice Općinskog vijeća (08.rujan 2020) (08.09.2020.)

ZAPISNIK Sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 08. rujna 2020. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Igor Pedisić, Marin Colić, Anamarija Matešić, Renata Batur, Zelina Kadija, Marijana

Mrvičić, Romano Raspović, Jovita Pirović i Matej Mikulić

NENAZOČNI VIJEĆNICI: Snježana Raspović, Tomislav Demo, Željko Serdarović i Josipa Skazlić

Ostali nazočni: Zoran Pelicarić - načelnik Općine Sv. Filip Jakov, Jure Jelenić – Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Katarina Ralić- Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu, Vlatka Budanović –

Voditeljica Odsjeka za financije i računovodstvo, Roko Vodopija, Velimir Brkić i Stjepan Mišulić - novinari

Započeto: u 18:00 sati

Zapisnik vodi: Katarina Ralić mag.iur. - Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu

Nakon što je utvrđeno da je nazočno 9 vijećnika, Predsjednik Vijeća proglašava da postoji kvorum te se može pristupiti utvrđivanju dnevnog reda

Zapisnik sa 19. sjednice općinskog vijeća - rujan 2020.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov