ZONA ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI SV. FILIP I JAKOV (30.06.2016.)

JAVNI POZIV PODUZETNICIMA U SVRHU ISKAZIVANJA INTERESA ZA POSLOVANJE I ULAGANJE U ZONU ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI SV. FILIP I JAKOV

Temeljem članka 10. stavak 1. točka 3. i članka 11. stavak 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva («Narodne novine» br. 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ 02/14 – proč. tekst i 06/14) dana 30. lipnja 2016. godine donosi se

ODLUKA
O OBJAVI JAVNOG POZIVA PODUZETNICIMA U SVRHU ISKAZIVANJA INTERESA ZA POSLOVANJE I ULAGANJE U
ZONU ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI SV. FILIP I JAKOV

1. OPĆI PODACI O ZONI ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI SV. FILIP I JAKOV
1.1. Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov donijelo je dana 8. lipnja 2015. godine Odluku o osnivanju Zone zanatskih i servisnih djelatnosti Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 6/15) kojom je Zona formalno osnovana sukladno Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture. „Zona zanatskih i servisnih djelatnosti Sv. Filip i Jakov“, u daljnjem tesktu Poduzetnička zona, se nalazi u naselju Sv. Filip i Jakov unutar obuhvata Prostornog plana uređenja Općine Sv. Filip i Jakov „Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/02, 3/06, 2/14 i 3/15) i za koju je izrađen Urbanistički plan uređenja zone zanatskih i servisnih djelatnosti u naselju Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 09/15).

U Urbanističkom planu uređenja Poduzetnička zona označena je oznakom I2 – Zona zanatskih i servisnih djelatnosti.

Ovim javnim pozivom oglašava se realizacija Poduzetničke zone u ukupnoj površini 20,09 ha.

Poduzetnička zona obuhvaća katastarske čestice oznake 1992/2,1992/3, 1992/4, 1992/5, 1992/6, 1992/7, 1992/8,1992/9, 1992/10, 1992/11, 1992/12, 1992/13, 1992/14, 1992/15, 1992/16, 1992/17, 1992/18, 1992/19, 1992/20, 1992/21, 1992/22, 1992/23, 1992/24, 1992/25, 1992/26, 1992/27, 1992/28, 1992/29, 1992/30, 1992/31, 1992/32, 1992/33, 1992/34, 1992/35, 1992/36 i 1992/37, sve k.o. Sveti Filip i Jakov, u vlasništvu Republike Hrvatske (Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Zone zanatskih i servisnih djelatnosti Sv. Filip i Jakov, „Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 09/16).

Zona je smještena sjeveroistočno od Sv. Filip i Jakova na oko 65 m nadmorske visine i nastavlja se zapadno od Industrijske zone grada Biograda na Moru.

Unutar zone moguće je formiranje više građevinskih parcela i to sa minimalnom površinom od 300 m2, a maksimalna veličina ovisiti će o namjeni, odnosno poslovnoj djelatnosti.

Oblik i veličina građevinske čestice definirati će se građevinskom dozvolom.

Zona će biti opremljena objektima komunalne infrastrukture: prometnicama, javnom rasvjetom, vodovodnom mrežom, DTK i električnom energijom te razdjelnim sustavom odvodnje. Sva infrastruktura će se spojiti na već postojeću komunalnu infrastrukturu Industrijske zone grada Biograda na Moru.

2. PREDMET JAVNOG POZIVA

2.1. U svrhu iskazivanja interesa i poduzetničkih potencijala upućuje se ovaj javni poziv svim poduzetnicima za dostavljanje ponuda (pisma namjere) za ulaganja u Poduzetničku zonu.

2.2. Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pismenih ponuda (pisma namjere) za iskazivanje interesa poslovanja u Poduzetničkoj zoni i to na sljedeće načine :
za poslovanje u poduzetničkoj zoni nakon njena dovršetka i sudjelovanje u izgradnji poduzetničke zone prema potrebi pravne/fizičke osobe za buduće poslovanje.
Izražavanje interesa na temelju ovog javnog poziva u obliku dostavljanja ponuda (pisma namjere) za poslovanje u poduzetničkoj zoni ne stvara obvezu poduzetniku.
U slučaju iskazivanja interesa za sudjelovanjem u izgradnji Poduzetničke zone prema potrebi pravne/fizičke osobe za buduće poslovanje moguće je uspostavljanje poslovnih odnosa sa Općinom Sv. Filip i Jakov temeljem potpisivanja ugovora o poslovnoj suradnji.

3. OPĆI UVJETI PONUDITELJA

3.1. Na ovaj Javni poziv mogu se javiti sve fizičke osobe državljani RH te sve pravne osobe koje imaju sjedište i obavljaju djelatnost u RH. Ponuditelji su dužni dostaviti slijedeće:

1. podatke o ponuditelju (ime, prezime i adresu odnosno naziv i sjedište),
2. izvod iz sudskog registra o registraciji tvrtke ili rješenje iz obrtnog registra,
3. opis dosadašnjeg poslovanja tvrtke / obrta sa odgovarajućim referencama.

SADRŽAJ I ODABIR PONUDA (PISMA NAMJERE)
Ponuda (pismo namjere) treba sadržavati sljedeće:
• veličinu potrebne građevinske parcele s prijedlogom načina korištenja,
• namjena odnosno djelatnost koja se namjerava obavljati na području Zone,
• kratak opis financijskog plana ulaganja,
• kratak opis tehničkog plana ulaganja s rokovima realizacije projekta,
• planirani broj novozaposlenih radnika,
• potrebna količina pojedine vrste infrastrukture (za elek. energiju – kw, za vodu – m3/h i dr.).

3.2. Sve poslovne ponude (pisma namjere) Općina Sv. Filip i Jakov će razmotriti te uzeti u obzir ukoliko je dostavljena zatražena dokumentacija te iznesene zatražene informacije u Ponudi. Prednost u odabiru imati će ponude onih poduzetnika čije će programe Općina Sv. Filip i Jakov ocijeniti prihvatljivijima i koji će ponuditi novo realno zapošljavanje.

3.3. Sve ponude (pisma namjere) s prilozima dostaviti u pisanom obliku s naznakom «Ponuda za Poduzetničku zonu» na adresu:

OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
OBALA KRALJA TOMISLAVA 16
23207 SV. FILIP I JAKOV

ili na e-mail:

darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr

zaključno do 01. kolovoza 2016. godine u 08:00 sati.

3.4. Osnovne informacije o lokaciji, prometnoj povezanosti i ostalim podacima o Poduzetničkoj zoni mogu se dobiti na službenim stranicama Općine Sv. Filip i Jakov: www.opcina-svfilipjakov.hr

Sve dodatne informacije u svezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Filip i Jakov na tel. 023/389-810 ili 023/389-808 i/ili e-mail: opcina-filip-jakov@zd.t-com.hr ili darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr

3.5. Ovaj Javni poziv služi prvenstveno za utvrđivanje iskazivanja interesa poduzetnika za poslovna ulaganja u Poduzetničku zonu te ne obvezuje OpćinU Sv. Filip i Jakov osim što će se uzeti u obzir u slučajevima zaključivanja naknadnih ugovora o poslovnoj suradnji.

Klasa: 302-01/16-01/02
Urbroj: 2198/19-01/16-01/01
Sv. Filip i Jakov, 30. lipnja 2016. godine

Općinski načelnik

Zoran Pelicarić

PODUZETNIČKA ZONA - DETALJNA NAMJENA

 

Općina Sveti Filip i Jakov