Mjesna samouprava

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima. Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5 do 7 članova. Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje prema broju stanovnika na području mjesnog odbora na način da Vijeće Mjesnog odbora ima 7 članova u mjesnom odboru koji ima preko 1000 stanovnika i 5 članova u mjesnom odboru koji ima do 1000 stanovnika. Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Općina Sveti Filip i Jakov