Statut

Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Sv. Filip i Jakov, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine.

Statut.pdf

03.07.2020.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sveti Filip i Jakov

25.11.2016.

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV (PROČIŠĆENI TEKST)

25.11.2016.

STATUT OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Općina Sveti Filip i Jakov