Proračun

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja općine iskazuju se u proračunu Općine.

Prihodi Općine su:
• gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
• prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
• prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,
• prihodi od koncesija,
• novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,
• udio u zajedničkim porezima sa Zadarskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu, o sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
• drugi prihodi određeni zakonom.

 

21. listopad 2020.

U P U T E ZA IZRADU PRIJEDLOGA PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

17. veljača 2020.

Financijski izvještaji 2019.

31. siječanj 2020.

Centar za pružanje usluga u zajednici

18. veljača 2019.

Financijski izvještaji 2018.

3. kolovoz 2018.

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ( 01. SIJEČANJ – 30. LIPANJ 2018. GODINE)

7. svibanj 2018.

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Općina Sveti Filip i Jakov