Proračun

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja općine iskazuju se u proračunu Općine.

Prihodi Općine su:
• gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
• prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
• prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,
• prihodi od koncesija,
• novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,
• udio u zajedničkim porezima sa Zadarskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu, o sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
• drugi prihodi određeni zakonom.

 

09.04.2014.

Godišnji obračun Proračuna za 2013. godinu

18.12.2013.

PRORAČUN ZA 2013. GODINU - Rebalans

18.12.2013.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA za 2014. godinu

18.12.2013.

PLAN KAPITALNIH PROJEKATA u 2014. godini

01.08.2013.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA, SIJEČANJ - LIPANJ 2013. GODINE

Općina Sveti Filip i Jakov