Odluke i akti

03.10.2019.

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA 7. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

31.05.2019.

IZMJENE I DOPUNE PLANA upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu

25.04.2018.

IZVJEŠĆE sa javne rasprave - V. ID PPUO

19.12.2017.

STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ za V. izmjene i dopune PP-a

29.11.2017.

PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu

21.11.2016.

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2017.

Općina Sveti Filip i Jakov