UPU planovi

8. svibanj 2020.

Izmjene i dopune UPU zone zanatskih i servisnih djelatnosti

3. srpanj 2019.

2. izmjene i dopune UPU Rabatin

3. srpanj 2019.

UPU Poslovne zone Sv. Filip i Jakov

3. srpanj 2019.

UPU Sportsko rekreacijske zone Raštane

3. srpanj 2019.

UPU Sportsko rekreacijske zone Sv. Petar

3. srpanj 2019.

UPU Ugostiteljsko turističke zone Sv. Petar

3. srpanj 2019.

UPU Ugostiteljsko turističke zone Turanj

30. siječanj 2018.

UPU NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SV. FILIP I JAKOVU (UPU 2 – Dolac Brnine)

4. travanj 2017.

UPU GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA SVETI PETAR NA MORU (UPU 3 - DIO 1)

4. veljača 2017.

UPU MORSKE PLAŽE ( R3 ) U NASELJU SVETI FILIP I JAKOV

Općina Sveti Filip i Jakov