UPU planovi

03.07.2019.

2. izmjene i dopune UPU Rabatin

30.01.2018.

UPU NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SV. FILIP I JAKOVU (UPU 2 – Dolac Brnine)

04.04.2017.

UPU GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA SVETI PETAR NA MORU (UPU 3 - DIO 1)

04.02.2017.

UPU OBALNOG POJASA U NASELJU SVETI PETAR

04.02.2017.

UPU ZONE ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI SV. FILIP I JAKOV

04.02.2017.

UPU OBALNOG POJASA U NASELJU SVETI FILIP I JAKOV

Općina Sveti Filip i Jakov