UPU planovi

4. travanj 2017.

UPU GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA SVETI PETAR NA MORU (UPU 3 - DIO 1)

4. veljača 2017.

UPU MORSKE PLAŽE ( R3 ) U NASELJU SVETI FILIP I JAKOV

4. veljača 2017.

UPU GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA U TURNJU (UPU 3 - dio 1)

4. veljača 2017.

UPU NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SV. FILIP I JAKOVU (1. PLAN - RABATIN)

4. veljača 2017.

UPU PROŠIRENJA GROBLJA SIKOVO (UPU 3)

4. veljača 2017.

DETALJNI PLAN UREĐENJA ZONE ŠKOLE ZA ODGOJ DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

4. veljača 2017.

UPU OBALNOG POJASA U NASELJU SVETI FILIP I JAKOV

4. veljača 2017.

UPU ZONE ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI SV. FILIP I JAKOV

4. veljača 2017.

UPU OBALNOG POJASA U NASELJU SVETI PETAR

Općina Sveti Filip i Jakov